REGULAMIN zakupu biletów online

30.09.2020

REGULAMIN zakupu biletów poprzez stronę internetową bilety.bialogard.info

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej bilety.bialogard.info oraz zasady reklamacji i zwrotu takiego biletu.

 

2. Administratorem strony internetowej bilety.bialogard.info jest Centrum Kultury i Spotkań Europejskich z siedzibą w Białogardzie przy ul. 1 Maja 15, 78-200 Białogard, NIP 672 202 96 77, REGON 320551353 (dalej zwane jako „Centrum”).

 

3. Widz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed zakupem biletu.

 

§ 2. ZAKUP BILETU

 

1. Zakup biletu następuje poprzez złożenie za pośrednictwem strony bilety.bialogard.info zamówienia na bilet oraz dokonanie zapłaty należności wynikającej z zamówienia.

 

2. Złożenie zamówienia na bilet następuje poprzez kliknięcie w zakładkę „wybierz wydarzenie” oraz wykonanie następujących po sobie kolejno czynności: wybór daty seansu filmowego lub wydarzenia > wybór godziny seansu filmowego lub wydarzenia > wybór miejsca w sali widowiskowo-kinowej > wybór rodzaju biletu > podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego) > złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego regulaminu oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych > złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w okno „kupuję i płacę”.

 

3. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 minut od momentu zaznaczenia miejsca w sali widowiskowo-kinowej, ponieważ upływ tego czasu spowoduje wygaśnięcie strony i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.

 

4. „Centrum” ma prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży biletów na dany seans filmowy lub wydarzenie za pośrednictwem strony bilety.bialogard.info , przy czym złożenie zamówienia i zakup biletu będą możliwe nie później niż na godzinę przed godziną rozpoczęcia seansu lub wydarzenia, chyba że „Centrum” postanowi inaczej.

 

5. Widz ma prawo do zamówienia nie więcej niż 10 biletów w jednym zamówieniu.

 

6. Zamawiając bilet ulgowy widz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jego realizacja jest możliwa wyłącznie za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi. „Centrum” zastrzega, że może odmówić zamiany biletu na bilet normalny lub zwrotu biletu w przypadku nieokazania dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.

 

7. Po złożeniu zamówienia „Centrum” wyśle potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości e-mail w ciągu 5 minut od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać: dane seansu lub wydarzenia, na który zamówiono bilet (kino, data), dane zamówionego biletu (ilość, rodzaj, cena).

 

§ 3. PŁATNOŚCI

 

1. Płatność za bilet zamówiony za pośrednictwem strony bilety.bialogard.info możliwa jest wyłącznie za pomocą strony internetowej www.przelewy24.pl , na którą nastąpi przekierowanie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

2. Strona internetowa www.przelewy24.pl administrowana jest przez PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 | Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł, wpłacony w całości.

 

3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia może być dokonana tylko jednorazowo w całości oraz uwzględniać cenę wszystkich zamówionych biletów wraz z kosztem ich dostawy.

 

4. Płatność powinna być dokonana nie później niż w ciągu 30 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie zostanie anulowane, o czym „Centrum” poinformuje wiadomością e-mail. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez „Centrum” informacji o dokonaniu płatności.

 

5. Płatność dokonana po upływie 30 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana przez PayPro S.A. jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu PayPro S.A., dostępnego na stronie www.przelewy24.pl

.

 

§ 4. DOSTAWA I REALIZACJA BILETU

 

1. Po dokonaniu płatności widz otrzyma bilet w formie e-mail: około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w ciągu 20 minut od złożenia zamówienia – na adres e-mail widza zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca bilet w postaci foto-kodu zapisanego w pliku w formacie PDF.

 

2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu wysłanego w formie email jest:

a) komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,

b) drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.

 

3. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi „Centrum” obsługującemu bramkę biletową:

a) telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego foto-kod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm,

b) dokumentu lub dokumentów potwierdzających uprawnienia do realizacji biletu ulgowego.

 

4. W przypadku wątpliwości co do oryginalności biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik „Centrum” jest upoważniony do zażądania okazania przez widza także dowodu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.

 

5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów wskazanych w § 4 ust.2-5 niniejszego regulaminu, widz nie jest uprawniony do udziału w seansie lub wydarzeniu, żądania od „Centrum” zamiany biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.

 

6. Widz ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w „Centrum” kilku osób z tym samym biletem upoważnioną do udziału w seansie lub wydarzeniu będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.

 

7. W przypadku, gdy widz opuszcza salę widowiskowo-kinową w trakcie trwania seansu lub wydarzenia, powinien okazać pracownikowi „Centrum” bilet w sposób wskazany w ust.4 powyżej pod rygorem utraty prawa do powrotu na salę widowiskowo-kinową i udziału w dalszej części seansu lub wydarzenia.

 

 

 

 

§ 5. ZWROT BILETU

 

1. Bilet niezrealizowany w sposób wskazany w § 4 niniejszego regulaminu nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

 

2. Widz ma prawo do zwrotu biletu:

a) w przypadku, gdy foto-kod nie będzie możliwy do odczytania w „Centrum”, mimo spełniania wymagań określonych w § 4 ust.2 i 4 niniejszego regulaminu,

b) w przypadku odwołania seansu, na który zakupiono bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut,

c) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego biletu leżących po stronie „Centrum”, z zastrzeżeniem postanowień §6 ust.3 niniejszego regulaminu.

 

3. W przypadku odwołania seansu lub wydarzenia „Centrum” bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie widza w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

 

4. Widz, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot biletu:

a) w kasie „Centrum” w dniu odwołanego seansu lub wydarzenia, na które zakupiono bilet,

b) w formie elektronicznej, zgodnie z § 5 ust.7 niniejszego regulaminu – w terminie 7 dni od dnia odwołanego seansu lub wydarzenia, na które zakupiono bilet lub odpowiednio w terminie 7dni od podania przez „Centrum” informacji o odwołaniu seansu lub wydarzenia.

 

5. W przypadku określonym w § 5 ust.2 lit. a) niniejszego regulaminu widz ma prawo do zgłoszenia zwrotu biletu wyłącznie w kasie „Centrum”, w którym bilet miał być zrealizowany. Zwrot nastąpi po okazaniu biletu i dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, legitymacji studenckiej lub uczniowskiej), podaniu numeru transakcji (określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia) oraz adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.

 

6. W przypadku określonym w § 5 ust.2 lit. c) niniejszego regulaminu, widz ma prawo do zgłoszenia zwrotu biletu wyłącznie w formie wiadomości email, wysłanej na adres wskazany w § 7 ust.1 niniejszego regulaminu, z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”, załączyć potwierdzenie dokonania płatności oraz bilety otrzymane w formacie PDF.

7. W przypadku określonym w § 5 ust.2 lit. b) niniejszego regulaminu widz ma prawo do zgłoszenia zwrotu biletu wedle swojego wyboru w sposób wskazany w §5 ust. 5 lub 6 niniejszego regulaminu.

8. W przypadku zgłoszenia zwrotu biletu w kasie „Centrum” widz otrzyma zwrot płatności gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika „Centrum”.  W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu widz otrzyma w kasie kina informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

 

9. W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie e-mail „Centrum” w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu albo poinformuje widza o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.

 

§ 6. REKLAMACJE

 

1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania sprzedaży i zamawiania biletów za pośrednictwem strony bilety.bialogard.info należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej bilety@bialogard.info .

 

2. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez widza informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w ust.1 powyżej. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie rozpatrywana.

 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres widza, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez „Centrum” w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

 

5. Decyzja „Centrum” w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. „Centrum” poinformuje widza o swojej decyzji wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

6. „Centrum” zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z widzem.

 

 

 

 

§ 8. DANE OSOBOWE

 

1. „Centrum” jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez widza w procesie zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej bilety.bialogard.info  , takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z korzystaniem przez widza z systemu sprzedaży biletu za pośrednictwem strony internetowej bilety.bialogard.info , jak również w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zwrotu, rozliczenia, archiwizacji i kontaktu z widzem.

 

4. Podanie danych osobowych przez widza ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 3 powyżej.

 

5. Widzowi udostępniającemu dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ich przenoszenia, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3 powyżej, nie dłużej jednak niż do czasu upływu przedawnienia roszczenia z tytułu reklamacji usług zamówienia i sprzedaży biletu na podstawie niniejszego regulaminu.

 

7. W przypadku zakupu biletu przez widza za pośrednictwem strony internetowej bilety.bialogard.info , jego dane osobowe mogą być przekazane administratorowi strony internetowej przelewy24.pl , o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu, który przetwarza dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z „Centrum”. Poza tym przypadkiem dane osobowe widza przekazane „Centrum” nie będą udostępniane osobom trzecim.

 

8. „Centrum” zapewnia, że przekazane dane osobowe będą zabezpieczone środkami technicznymi zapewniającymi najwyższy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

 

§ 9. POSTANOWENIA KOŃCOWE

 

1. Niniejszy regulamin dostępny jest w kasach „Centrum” oraz na stronie bilety.bialogard.info oraz kultura.bialogard.info . W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się „Regulamin określający zasady korzystania z usług imprez oraz Kina CENTRUM w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie”.

 

2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w każdym czasie.

 

3. „Centrum” zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych biletów za pośrednictwem strony bilety.bialogard.info

 

4. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki stron.

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk