Regulamin

REGULAMIN

 

Regulamin określa zasady korzystania z usług imprez/wydarzeń oraz Kina CENTRUM (seanse) w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. 
Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania
w naszym obiekcie.


 
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wstęp do sali widowiskowo-kinowej jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
1.1. w przypadku wystąpienia u siebie niepokojących objawów, taka osoba nie powinna przychodzić na seans i/lub wydarzenie, a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.

1.2. obowiązuje wstęp do obiektu Centrum Kultury i Spotkań Europejskich oraz do sali widowiskowo-kinowej
w materiałach ochrony osobistej: maseczkach zakrywających usta i nos lub z nakryciem ust i nosa (przyłbica itp.).

1.3. co drugi rząd będzie wolny, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.

1.4. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
a.       widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia; 
b.     widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
c.       osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

1.5. osoby wchodzące do obiektu Centrum Kultury i Spotkań Europejskich obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu i wyjściu z obiektu.
1.6. przy zakupie biletu każdy uczestnik seansu-wydarzenia w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W imieniu niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun.
1.7. oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.6. regulaminu składane jest na wzorze oświadczenia przekazanym przed zakupem biletu przez pracownika Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.

2. Podczas seansów filmowych i imprez/wydarzeń organizowanych przez Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w sali widowiskowo-kinowej zabrania się:
a. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.) DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
b. Korzystania z telefonów komórkowych, prowadzenia rozmów telefonicznych.
c. Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.
d. Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu lub uczestniczenie w imprezie.
3. Zabrania się wnoszenia na salę kinową artykułów spożywczych zakupionych poza bufetem Kina Centrum.
4. Za rzeczy pozostawione w sali widowiskowo-kinowej, Centrum Kultury i Spotkań Europejskich nie ponosi odpowiedzialności.
5. Wszelkie dokonane przez widza zniszczenia lub uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
6. Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru Kina Centrum w Białogardzie oraz zmiany planu imprez/wydarzeń. Informacja o zmianie planu imprez/wydarzeń oraz repertuaru i godzinach seansów każdorazowo publikowana będzie na stronie internetowej www.https://kultura.bialogard.info oraz na plakatach w siedzibie Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.

 


§2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Rezerwacji miejsc można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 94 311 90 90, kom. 885 85 65 65 lub osobiście w Kasie Kina z wyprzedzeniem do 10 dni.
2. Rezerwację na seanse filmowe i/lub imprezy/wydarzenia można unieważnić telefonicznie lub w Kasie Kina podając nazwisko, na które zrealizowano rezerwację. 
3. Kasa Kina - czynna jest na 50 minut przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem lub wydarzeniem oraz w biurze przy ul. 1-go Maja 15 w godzinach pracy biura Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.
4. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe lub imprezy/wydarzenia należy wykupić najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu lub imprezy/wydarzenia, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.
5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film lub imprezę/wydarzenie po rozpoczęciu seansu lub imprezy/wydarzenia.
6. Zwrot za bilety na seans filmu lub /imprezę/wydarzenie jest możliwy tylko za okazaniem paragonu potwierdzającego zakup biletu oraz ważnego biletu wstępu.
7. Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu seansu lub imprezy/wydarzenia.
8. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup od 20 osób, na seanse filmowe realizowane w godzinach od 7 do 15.
9. Dzieci do lat 4 wchodzą na seans filmowy bezpłatnie, pod opieką osoby dorosłej i mogą zająć miejsce na kolanach osoby dorosłej.
10. Wejścia na seans filmowy opiekunów grup zorganizowanych zależne są od liczby osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
a. Wiek wczesnoszkolny i przedszkolny: grupa 20 podopiecznych do 10 roku życia – do 3 opiekunów.
b. Wiek szkolny: grupa 20 podopiecznych od 10 do 19 roku życia – do 2 opiekunów,
c. Grupy zorganizowane pozaszkolne: grupa 20 podopiecznych 1 opiekun.
11. Bilety należy zachować do końca trwania seansu lub imprezy/wydarzenia.
12. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:

a. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW Centrum Kultury i Spotkań Europejskich,
b. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW i/lub pracowników CKiSE.
c. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego lub opiekun prawny wyrazi w obecności kasjera zgodę na uczestniczenie nieletniego podopiecznego w seansie lub wydarzeniu.
d. Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.
13. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
a. KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nie leżących po stronie Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.
b. KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.
c. KLIENT chce dokonać zwrotu biletów później niż 24 h przed imprezą, na którą bilet został sprzedany.
14. Na projekcje filmów w Kinie Centrum w Białogardzie obowiązują ceny biletów:
a. Normalny 2D: 20 zł.
b. Ulgowy 2D: 17 zł. - bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się (do 25 roku życia) oraz osobom posiadającym ukończone 60 lat i posiadającym ważne legitymacje ulgowe (emeryta, rencisty, kombatanta wojennego).
c. Zbiorowy 2D: 14 zł. - (bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup od 20 osób na seanse do godziny 15:00).
d. Normalny 3D: 23 zł
e. Ulgowy 3D: 20 zł - bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się (do 25 roku życia) oraz osobom posiadającym ukończone 60 lat i posiadającym ważne legitymacje ulgowe (emeryta, rencisty, kombatanta wojennego)
f. Zbiorowy 3D: 16 zł - (bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup od 20 osób na seanse do godziny 15:00).

g. posiadacze Białogardzkiej Karty Dużej Rodziny”

- obniżone ceny biletów na seanse repertuarowe w kinie Centrum w Białogardzie

Normalny 2D: 18 zł

Ulgowy 2D: 15 zł

Normalny 3D: 20 zł

Ulgowy 3D: 17 zł

 

h. posiadacze Białogardzkiej Karty Seniora:

- obniżone ceny biletów na seanse repertuarowe w Kinie Centrum w Białogardzie:

Bilet 2D: 15 zł

Bilet 3D: 18 zł

Jednocześnie informujemy, iż ww. ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie.


 
§3. INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO OSÓB I MIENIA

 

 
Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, („RODO”) informujemy, że:
1) Centrum Kultury i Spotkań Europejskich z siedzibą w Białogardzie (78-200) przy ul. 1 Maja 15, NIP 672 202 96 77, REGON 320551353 (zwane dalej „Centrum”) jest administratorem danych osobowych; dalej jako „Administrator”.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w „Centrum”, e-mail: iod.ckise@bialogard.info ;
3) Wybrane części nieruchomości „Centrum” objęte są monitoringiem wizyjnym, w związku z czym Administrator pozyskuje dane osobowe osób wchodzących do nieruchomości, tj. Administrator uzyskuje i utrwala nagrania z kamer przemysłowych zamontowanych na nieruchomości i wewnątrz nieruchomości.
4) Zapisy monitoringu wizyjnego są uzyskiwane i utrwalane w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5) Prawnie usprawiedliwionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie porządku w nieruchomości.
6) Administrator nie posiada możliwości identyfikacji osób utrwalonych w zapisach monitoringu wizyjnego.
7) Zapisy monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez okres 3 tygodni od dnia dokonania zapisu. Zapis może być przechowywany przez dłuższy okres tylko w sytuacji w związku z koniecznością wszczęcia lub prowadzenia postępowań sądowych, ubezpieczeniowych, także innych postępowań prowadzonych na podstawie przepisów prawa – do czasu zakończenia takich postępowań.
8) Osobie wchodzącej na teren nieruchomości przysługuje prawo żądania dostępu do wyżej wskazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych.
9) Osobie wchodzącej na teren nieruchomości przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Odbiorcą danych osobowych będą przedstawiciele Administratora: w tym pracownicy, pełnomocnicy, ochrona obiektu.
11) W granicach wynikających z przepisów prawa, celem realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom.
12) W przypadkach określonych w przepisach prawa, dane mogą być udostępniane właściwym organom.
13) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
14) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.
 

 

§4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do dyrektora Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie, z siedzibą przy ul. 1 Maja 15.
2. Zakup biletu na seanse i imprezy/wydarzenia organizowane w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu przez KLIENTA. 
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 czerwca 2020 roku i zastępuje regulamin wprowadzony 10 stycznia 2020 roku.

 

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk