Nabór na JARMARK WIELKANOCNY

23.03.2024

jarmark - nabór web.jpg

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zaprasza do udziału w JARMARKU WIELKANOCNYM,
w terminie od 23 do 26 marca 2024 r., na placu Wolności w Białogardzie.

Opłata za stanowisko to 25 zł za dzień.
Karta zgłoszenia dostępna w biurze CKiSE /1 Maja 15, Białogard/
lub poniżej.

Oferta ważna do wyczerpania miejsc.

Informacja telefoniczna 94 911 90 90.

Poniżej regulamin wzięcia udziału w Jarmarku oraz karta zgłoszeń

REGULAMIN JARMARKU WIELKANOCNEGO

 

JARMARK WIELKANOCNY, zwany dalej „JARMARKIEM” jest imprezą handlową dla wytwórców regionalnych wyrobów i przedmiotów użytkowych, artystycznych i naturalnych produktów spożywczych, a także dla sprzedawców asortymentu o charakterze świątecznym (np. ozdób  wielkanocnych, świec,  itp.).

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Organizatorem Jarmarku Wielkanocnego jest Centrum Kultury i Spotkań Europejskich z siedzibą w Białogardzie ul. 1 Maja 15.
 2. Jarmark odbywać się będzie na Placu Wolności w Białogardzie w terminie 23 – 26 marca 2024 r. Obowiązuje opłata za stanowisko, wynosząca 25zł za dzień.
 3. Część handlową Jarmarku stanowi ekspozycja stoisk producentów artykułów świątecznych, regionalnych, lokalnych, zielarstwa, rękodzieła artystycznego i wytworów rzemiosła. W ramach Jarmarku możliwe jest również wystawianie stoisk promocyjnych, informacyjnych innych firm.
 4. Organizator udostępnia Wystawcom stragan wystawienniczy. Jednocześnie informujemy wystawców o ograniczonej liczbie stoisk. Organizator zastrzega sobie wybór asortymentu oraz przydzielenie rodzaju stoisk.
 5. 5.       Bezwzględnym wymogiem stawianym przez Organizatora jest estetyczny wygląd stoiska.
 6. Wystawcy zobowiązują się do uszanowania charakteru wydarzenia i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze specyfikacją Organizatora oraz odpowiednią aranżację stoiska, jeżeli Organizator uzna to za konieczne. Wystawcy zobowiązują się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizator uzna za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku Wielkanocnego.
 7. Z uwagi na publiczny charakter wydarzenia Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania podczas Jarmarku zdjęć grupowych, fotorelacji i filmików, których rozpowszechnianie – zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1231) – nie wymaga wyrażenia zgody przez osoby biorące udział w wydarzeniu.

Grupowe zdjęcia, fotorelacje i filmiki mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora, profilu w mediach społecznościowych oraz w innych mediach (prasa lokalna).

 1. O zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego „RODO”. Organizator informuje poprzez udostępnienia informacji na ten temat stanowiącej załącznik do karty zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 marca 2024 roku lub do wyczerpania miejsc.
 3. Wypełnienie i wysłanie podpisanego Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 1. Wpłaty należy wykonać do 20 marca 2024r na konto

Santander Bank Polska, Oddział w Białogardzie
98 1090 2646 0000 0001 3254 8850

Zwroty wpłat dokonywane są tylko w przypadku odwołania imprezy. W pozostałych sytuacjach (m. in. rezygnacja uczestnictwa w Jarmarku) wpłata nie będzie zwracana.

 

WARUNKI UDZIAŁU

Warunkiem udziału w Jarmarku jest:

 1. wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy (załącznik nr 1 do Regulaminu), w sposób czytelny i kompletny,
 2. podpisanie Formularza przez osobę lub osoby umocowane prawnie do reprezentowania podmiotu zgłaszającego uczestnictwo,
 3. dostarczenie do dnia 15 marca 2024 r. wypełnionego i podpisanego Formularza za pomocą jednego z następujących trybów:

 

 • osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Centrum Kultury i Spotkań Europejskich ul. 1 Maja 15 w Białogardzie,
 • elektronicznie na adres e-mail: kultura@bialogard.info (skan wypełnionego i podpisanego formularza)

 

 1. wykonanie przelewu Bankowego na konto organizatora najpóźniej do 20 marca 2024r
 2. Uzyskanie od Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w formie telefonicznej, pisemnej lub mailowej. Samo nadesłanie Formularza Zgłoszeniowego Wystawcy nie jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia oferty uczestnictwa bez podania przyczyn.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z udziałem w każdym dniu odbywania się Jarmarku w godzinach od 10:00-19:00. Opuszczenie stoiska wcześniej lub nie uczestniczenie w Jarmarku w wyznaczonych dniach oraz godzinach spowoduje wykluczenie z dalszego udziału w Jarmarku. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia działalności handlowej muszą być ustalane z organizatorem i wprowadzone wyłącznie za jego zgodą.

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Wystawca zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności handlowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Wystawca sprzedający artykuły wymagające odrębnych pozwoleń lub koncesji winien uzyskać od właściwych organów stosowne pozwolenia bądź koncesje.
 3. Wystawca zobowiązany jest do sprzedaży towarów odpowiednio oznakowanych i posługiwania się legalizowanymi narzędziami pomiarowymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.
 4. Niedopuszczalny jest obrót towarami lub usługami, których posiadanie i oferowanie jest zakazane bądź ograniczone z mocy prawa i obowiązujących przepisów oraz sprzedaż towarów lub usług nieposiadających atestów PZH.
 5. Ze względu na wymagania PIH, US, PIP, SANEPIDU, BHP, P.POŻ itp. Instytucji, Wystawcy są zobowiązani do posiadania aktualnych badań, zezwoleń, certyfikatów itp.
 6. Wystawca ma obowiązek przygotowania stoiska do godziny 10.00 oraz opuszczenia stoiska po godzinie 19.00.
 7. Lokalizacja stoiska jest określana przez Organizatora i zależy od warunków organizacyjno-technicznych Jarmarku.
 8. Wystawiający ma obowiązek zająć stoisko przyporządkowane wystawcy. Nie ma możliwości zajęcia miejsca innego niż wynika z przydziału. Organizator ma prawo nie wyrazić zgody na zamiany przydzielonych miejsc, gdy koliduje to z ogólną wizją i porządkiem.
 9. Likwidacja stoiska przed zakończeniem Jarmarku jest zabroniona.
 10. Wystawca zobowiązany jest po zakończeniu Jarmarku do usunięcia ekspozycji oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni handlowej do pierwotnego stanu. Odpady i śmieci należy pozostawić w wyznaczonym do tego celu miejscu. W przypadku nieuporządkowania zajmowanej powierzchni Organizator zleci wykonanie prac porządkowych na koszt i ryzyko Wystawcy.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń wjazdu i postoju na terenie Jarmarku.
 12. Wjazd dla samochodów na teren Jarmarku dozwolony jest wyłącznie w celu dokonania wyładunku w godz.8: 30-9:45 oraz załadunku towaru w godz.18:00-21:00.
 13. Na terenie Jarmarku obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PARKOWANIA POJAZDÓW zaopatrzeniowych, a w szczególności w pobliżu stoisk.
 14. Na terenie stoisk handlowych obowiązuje zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia oraz eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych (tj. czajników, grzałek, grzejników, piecyków elektrycznych).
 15. Wystawcy obsługujący punktu gastronomiczne, przy których jest kontakt z otwartym ogniem zobowiązani są do wyposażenia stoisk w gaśnice proszkowe ABC.
 16. Zabrania się podłączania energii elektrycznej we własnym zakresie. Przyłącza elektryczne wykonywane są wyłącznie przez Organizatora.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za asortyment wystawiony na stoisku, za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Jarmarku, za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, zamieciami śnieżnymi, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie lub przepięciem prądu i innymi przyczynami losowymi.
 18. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora, Policję i Straż Miejską poleceń porządkowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie w przypadku zaistnienia okoliczności od nich niezależnych w szczególności takich jak: siła wyższa, decyzje władz państwowych, niesprzyjająca pogoda prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu Jarmarku. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje Wystawcy prawo do odszkodowania.

 

 1. Organizator ma prawo do usunięcia Wystawcy z terenu Jarmarku w przypadku:
 • braku wcześniejszego zgłoszenia i prowadzenia handlu bez wiedzy i zgody Organizatora,
 • nie stosowania się do ustaleń Regulaminu.
 • Nie uiszczenia opłaty

 

 1. Ewentualne uwagi uczestników powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi w formie pisemnej lub ustnej.

 

 1. Reklamacje złożone po zakończeniu imprezy nie będą uwzględniane.

JARMARK WIELKANOCNY KARTA ZGŁOSZENIA.pdf

REGULAMIN JARMARKU wielkanocny.pdf

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk