Deklaracja dostępności

23.09.2020

Deklaracja dostępności Centrum Kultury i Spotkań Europejskich

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kultura.bialogard.info

Data publikacji strony internetowej: 2008-11-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest nie zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
 • 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • - pochodzą z różnych źródeł,
 • - są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • - opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 • - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • - ze względu na sposób prezentacji treści niektóre napisy zostały zintegrowane z obrazem grafik,
 • - niektóre grafiki nie mają opisu alt i tekstu alternatywnego.
 • 2. Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia.
 • 3. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • 4. Cała strona powstała przed wprowadzeniem ustawy.
 • 5. Poprawienie dostępności strony w obecnym kształcie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • 6. Strona na bieżąco jest modyfikowana i dostosowywana.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Suszyńska.
 • E-mail: kultura@bialogard.info
 • Telefon: 94 311 90 90

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Centrum Kultury i Spotkań Europejskich
 • Adres: ul. 1 Maja 15; 78-200 Białogard
 • E-mail: kultura@bialogard.info
 • Telefon: 94 311 90 90

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje ogólne

 1. Sekretariat główny znajduje się na 1 piętrze Centrum Kultury i Spotkań Europejskich; Adres: ul. 1 Maja 15; 78-200 Białogard
 2. Dodatkowy punkt podawczy korespondencji znajduje się na parterze budynku, w którym siedzibę ma Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, ul. 1 Maja 15; 78-200 Białogard.

 

Opis dostępności nieruchomości

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, ul. 1 Maja 15, Białogard – budynek częściowo piętrowy.

Budynek jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno wejście od ul. 1 Maja 15, drugie od ul. Grunwaldzkiej (wejście do Kina). Do wejścia od ul. Grunwaldzkiej prowadzą schody oraz podjazd dostosowany do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Wejście od ul. 1 Maja 15
(wejście do biura oraz Galerii Sztuki) znajduje się na wysokości chodnika i jest dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.

Utrudniony jest dostęp osób niepełnosprawnych do wejścia na 1 piętro w części biurowej obiektu – wejście po schodach, brak windy.

Wejście do sali widowiskowo-kinowej (po wejściu do obiektu od ul. Grunwaldzkiej) dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich). Znajdująca się tam przy wejściu toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. 

W siedzibie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze w części biurowej obiektu (wejście od ul. 1 Maja 15).

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze w części widowiskowo-kinowej obiektu (wejście od ul. Grunwaldzkiej).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze części widowiskowo-kinowej obiektu (wejście od ul. Grunwaldzkiej).

Budynek posiada miejsca parkingowe. W pobliżu wejścia do budynku od ul. Grunwaldzkiej znajduje się wyznaczona zatoka parkingowa dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem asystującym.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

W okolicy budynku istnieje infrastruktura komunikacji miejskiej. W okolicy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia

Do końca roku 2022 zostaną wprowadzone istotne zmiany poprawiające w znaczny sposób dostępność cyfrową strony internetowej.

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk