MIEJSCE HANDLOWE - DNI BIAŁOGARDU 2024

20.05.2024

Regulamin wynajmu miejsc handlowych podczas imprezy Dni Białogardu
w dniach 09-10.08.2024
Centrum Kultury i Spotkań Europejskich oferuje wynajem

&1

Warunkiem otrzymania miejsca pod stoisko na placu handlowym jest:
1 – Przesłanie czytelnie (DRUKOWANYMI LITERAMI) i poprawnie (we wszystkich
rubrykach) wypełnionego oryginalnego formularza zgłoszenia (formularz zgłoszenia dostępny na
stronie https://kultura.bialogard.info ) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2024 r.
2 - Otrzymanie od organizatora potwierdzenia przyznania miejsca pod stoisko mailem.
3 - Zaakceptowanie przez Wystawcę regulaminu placu potwierdzone własnoręcznym podpisem
złożonym na karcie zgłoszeniowej
4 - Dokonanie opłaty w kwocie i terminie ustalonym [DO 7 DNI PO OTRZYMANIU
POTWIERDZENIA REZERWACJI MIEJSCA] (wysokość opłat za poszczególne stoiska
zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem rezerwacji miejsca
5 POTWIERDZENIE PRZELEWU PROSZĘ WYSŁAĆ NA ADRES kultura@bialogard.info
[wysłanie potwierdzenia gwarantuje miejsce na placu, brak potwierdzenia może skutkować
odsprzedażą tego miejsca innemu podmiotowi]
6- W celu rezerwacji miejsca należy uiścić bezzwrotną zaliczkę w wysokości 50% kosztu
wynajęcia przestrzeni handlowej w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia rezerwacji zgodnie ze
zgłoszeniem.
Nr. Konta :
Santander Bank Polska, Oddział w Białogardzie
98 1090 2646 0000 0001 3254 8850

&2

Dla Wystawców zakwalifikowanych do wzięcia udziału w Dniach Białogardu na PLACU
WYSPIAŃSKIEGO organizator zapewnia:
1 - miejsca pod stoiska handlowe o powierzchni ustalonej w POTWIERDZENIU REZERWACJI
MIEJSCA
2 - możliwość korzystania z energii elektrycznej o mocy ustalonej (pod warunkiem zaznaczenia
takiej potrzeby przez Wystawcę w zgłoszeniu);
3 - dostęp do świeżej wody
4- możliwość montażu stoiska od piątku godz. 11:00

&3

Dni Białogardu są imprezą plenerową masową, odbywającą się na nie zamkniętym,
ogólnodostępnym terenie i udział w nim wiąże się z ryzykiem kradzieży lub uszkodzenia stoiska.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru przez
wynajmujących.

&4

Opłatę po uwzględnieniu zaliczki wynajmujący obszar winien bezwarunkowo uiścić.

&5

Wysokość obowiązujących opłat za stoiska na Dniach Białogardu, ilość stoisk poszczególnego
asortymentu oraz ewentualną wyłączność na poszczególne asortymenty ustala organizator

&6

Wystawca posiadający miejsce wynajęte na imprezie Dni Białogardu jest zobowiązany:
1 Zabezpieczyć teren przyznany pod stoisko aby wyeliminować ryzyko zniszczenia powierzchni
(zalanie tłuszczem, zniszczenie bruku, trawy, roślin itp.);
2 Utrzymywać stoisko na odpowiednim poziomie estetycznym;
3 Posiadać przedłużacz elektryczny o odpowiednim przekroju w zależności od pobieranej mocy;
4 Posiadać niezbędną ilość koszy na odpady zależną od rodzaju stoiska;
5 Posiadać odpowiednie dla stoiska zabezpieczenie p.poż. (gaśnice itp.);
6 Posiadać wszelkie wymagane, związane z prowadzonym stoiskiem uzgodnienia prawne,
zezwolenia i certyfikaty.
7 Na stoiskach handlowych na Dniach Białogardu mogą być prezentowane i sprzedawane
wyłącznie towary i produkty zadeklarowane i opisane w zgłoszeniu (wystawienie na stoisku innego
asortymentu może skutkować utratą przyznanego miejsca do handlu)

&7

W miejscu do prowadzenia handlu obowiązuje zakaz wystawiania reklam, banerów, znaków
graficznych itp. reklamujących inne podmioty niż firmę będącą stroną w umowie

&8

Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonej w potwierdzeniu wielkości stoiska oraz nie
wystawiania poza obszar stoiska i wyznaczoną przez organizatora linię zabudowy stoisk
jakichkolwiek przedmiotów, stojaków, dekoracji, reklam, balonów itp.

&9

Wystawca który otrzymał potwierdzenie udziału w tegorocznych Dniach Białogardu, a z przyczyn
losowych nie może w nim uczestniczyć, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia
organizatora o rezygnacji z przyznanego miejsca pod stoisko. W przypadku zgłoszenia rezygnacji
ze stoiska w terminie 7 (siedmiu) lub więcej dni przed rozpoczęciem imprezy organizator zwraca
Wystawcy 100% opłaty za stoisko wpłaconej wcześniej przez Wystawcę. W przypadku zgłoszenia
rezygnacji ze stoiska w terminie krótszym niż 7 (siedem) dni przed terminem rozpoczęcia imprezy
organizator nie zwraca Wystawcy opłaty za stoisko wpłaconej wcześniej przez Wystawcę


podpis ....................................

regulamin dni białogardu 2024.pdf

KARA ZŁOSZENIA STOISKA DNI BIAŁOGARDU 2024.pdf

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk