FERIE 2021 - Konkurs filmowy dla dzieci pt. "MOJE SPOJRZENIE NA BAJKĘ”

17.01.2021

KONKUR FILMOWY.JPG

Zapraszamy do udziału w konkursie filmowym pt. "MOJE SPOJRZENIE NA BAJKĘ” (inscenizacja audio-video wiersza lub bajki dla dzieci).
Termin nadsyłania prac: do 17 stycznia 2021 r., godz. 22:00 (decyduje data otrzymania maila) na adres: p.mielcarek@bialogard.info
Rozstrzygnięcie: 21 stycznia 2021 r.,  godz. 10:00.

W tym roku spędzamy ferie zimowe w nieco inny sposób niż zwykle. Rokrocznie Centrum Kultury i Spotkań Europejskich przygotowywało bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży z Białogardu. W bieżącym roku nauczanie w trybie zdalnym spowodowało, że nie możemy spotkać się razem, abyście mogli brać udział bezpośrednio w zajęciach kreatywnych, recytatorskich, plastycznych itp.
W ramach tegorocznych ferii proponujemy Wam, oprócz udziału w słuchowiskach oraz prezentacjach bajek i piosenek Teatru Lalek Marko, wzięcie udziału w nietypowym konkursie pt. MOJE SPOJRZENIE NA BAJKĘ.
Abyście mogli wziąć udział w konkursie, musicie wybrać odpowiedni, ulubiony wiersz i zabrać się do wspólnej zabawy.
Przeszukajcie swoje domowe zbiory, znajdźcie bajkę, która najbardziej Was inspiruje, poszukajcie w domu przeróżnych, nietypowych rekwizytów i…... nagrajcie krótki film-bajkę !!! (Filmik powinien być na tyle krótki, by dało się go wysłać e-mailem).
Wasze mieszkanie, to cała potencjalna paleta różnych dekoracji, rekwizytów i pomysłów na udane nagranie.
A więc do roboty….
Autorzy trzech najlepszych filmów w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody o równowartości 500 zł.

  

Regulamin konkursu na inscenizację wiersza lub bajki dla dzieci

I. Organizator konkursu:

Centrum Kultury  i Spotkań Europejskich w Białogardzie

II. Adresaci konkursu:

Dzieci zamieszkałe w Białogardzie w trzech kategoriach wiekowych:

  •  6 – 9 lat,
  • 10 – 12 lat
  • młodzież 13 - 14 lat.

III. Warunki udziału w konkursie:

1. Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie inscenizacji dowolnie wybranego, opublikowanego w literaturze polskiej wiersza lub bajki dla dzieci zarejestrowanej w postaci pliku audio-video).

2. W inscenizacji mogą brać udział indywidualni wykonawcy lub zespoły (do 4 osób).

3. Forma inscenizacji jest dowolna. Dopuszcza się możliwość użycia własnoręcznie wykonanych kukiełek lub zabawek, przyrządów kuchennych i innych bezpiecznych przedmów stosowanych do użytku codziennego. Wskazane jest uatrakcyjnienie inscenizacji odpowiednią scenografią, ubiorem, charakteryzacją z wykorzystaniem prostych przedmiotów codziennego użytku, które można znaleźć w domu.

4. Specjalnie powołane Jury konkursowe oceniać będzie nadesłane inscenizacje biorąc pod uwagę oryginalność pomysłu inscenizacyjnego, poziom zaangażowania uczestników w przygotowanie inscenizacji (stopień trudności, opanowanie tekstu, scenografia, rekwizyty itp.) oraz ogólny wyraz artystyczny.

5. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko 1 inscenizację.

6. Inscenizację należy przesłać w postaci pliku audio-video o łącznym czasie nie przekraczającym 3 minut pocztą elektroniczną na adres: p.mielcarek@bialogard.info

(jeżeli plik będzie za “ciężki” należy użyć portali takich jak wetransfer.pl itp).
W tytule wiadomości prosimy wpisać “KONKURS NA BAJKĘ” w terminie do 17 stycznia 2021 r. do godz. 22:00.

7. Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane wyłącznie inscenizacje nadesłane przed upływem wskazanego wyżej terminu. Nagrań można dokonać kamerą lub telefonem/smartfonem posiadającym wbudowaną kamerę o dobrej jakości i rozdzielczości.

8. W treści wiadomości elektronicznej należy wpisać: imię i nazwisko wykonawcy/wszystkich wykonawców inscenizacji, ich wiek, dane kontaktowe do rodziców/opiekunów prawnych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.

9. Do zgłoszenia należy załączyć fotografię podpisanego oświadczenia jednego z rodziców/opiekunów prawnych każdego z wykonawców inscenizacji, że zapoznał/zapoznali się z regulaminem konkursu i go akceptuje. Treść oświadczenia dostępna jest na stronie www.kultura.bialogard.info.

10. Najlepsze inscenizacje zostaną opublikowane w Internecie na stronie Internetowej, kanale YouTube i w mediach społecznościowych Organizatora.

11. Decyzje Jury są ostateczne.

12. Nagrody rzeczowe zostaną przyznane autorom inscenizacji najwyżej ocenionych przez  komisję konkursową.

13. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

14. W każdej kategorii zostanie wyłonione pierwsze miejsce. Pula nagród przeznaczonych dla osób nagrodzonych w konkursie wynosi 1.500 zł.

15. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 10.00 na portalu facebook CKiSE.

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:

a) udzieleniem prawa (licencji) do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania przez Organizatora konkursu tj. Centrum Kultury I Spotkań Europejskich w Białogardzie nadesłanego nagrania audio-video na następujących polach eksploatacji: zamieszczanie nagrania audio-video z inscenizacji w Internecie na stronie internetowej, kanale YouTube i w mediach społecznościowych Organizatora.

b) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego z rodziców/opiekunów prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych osobowych na potrzeby konkursu i dla celów określonych w pkt 13 a) niniejszego Regulaminu zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)).

17. Nadesłanie inscenizacji audio-video oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.

19. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich przez uczestników konkursu w związku z ich udziałem w organizowanym konkursie. Odpowiedzialność w tym zakresie w całości i wyłącznie ponosić będą uczestnicy konkursu ( ich rodzice lub opiekunowie prawni).

20.Osoby nagrodzone w konkursie odbiorą nagrody osobiście, lub poprzez rodziców/opiekunów prawnych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Organizatorem. .

21. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia odbioru nagrody.

22. Informacji dotyczących konkursu udzieli pracownik CKiSE p. Paweł Mielcarek – tel. 94 311 90 90, mail: p.mielcarek@bialgoard.info

 

DEKLARACJA ZGODY RODZICA/OPIEKUNA DOSTĘPNA JEST TUTAJ.

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk