Konkurs na KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

18.10.2021

Miasto Białogard oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zapraszają do udziału w konkursie na KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zamieszkałych na terenie Białogardu.

Termin nadsyłania prac: do 26 listopada 2021 r.

Rozstrzygnięcie: 30 listopada 2021 r., godz. 12:00

(portal Facebook Centrum Kultury i Spotkań Europejskich)

 

REGULAMIN KONKURSU:

I. Organizator konkursu:

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

 

II. Adresaci konkursu:

1. dzieci w wieku przedszkolnym mieszkające w Białogardzie;

2. uczniowie szkół podstawowych  zamieszkujący w Białogardzie.

 

III. Cele Konkursu:

- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej;

- rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej;

- prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej;

- stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej
 w dziedzinie sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami;

- poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych

technik plastycznych.

 

IV. Warunki udziału w konkursie:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym

i szkolnym zamieszkałe na terenie Miasta Białogard.

2. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę.

3. Konkurs podzielony jest na 3 kategorie:

a) dzieci w wieku przedszkolnym;

b) dzieci w wieku szkolnym (klasy 1-4);

c) dzieci w wieku szkolnym (klasy 5-8).

4. Prace nie mogą być większe niż format A4, wykonane dowolną techniką plastyczną. Wykonane prace nie mogą naśladować wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na ww. temat, powinny więc być niepowtarzalne
i oryginalne. Wskazane są elementy regionalne, związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia i elementami charakterystycznymi dla naszego Miasta (architektura, przyroda, budynki itp).

4. Specjalnie powołane Jury konkursowe oceniać będzie nadesłane prace biorąc pod uwagę oryginalność i kreatywność jej wykonania. W każdej kategorii jury przyzna pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W każdej kategorii przewidziane są także wyróżnienia. Łączna wartość wszystkich nagród wynosi 2.000zł. Nagrody nie podlegają zamianie na inne.

5. Najlepsze kartki świateczne wybrane przez jury, zostaną wydrukowane
i będą rozsyłane wraz z życzeniami świątecznymi w ilości ok. 600 sztuk przez Burmistrza Białogardu.

6. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

7. Przygotowane prace z wypełnioną kartą zgłoszenia należy przynieść
w nieprzekraczającym terminie do 26 listopada 2021 r. osobiście do Centrum Kultury i Spotkań Europejskich przy ul. 1-go Maja 15, Białogard.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 12.00 na portalu facebook CKiSE.

9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z:

a) udzieleniem prawa (licencji) do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania przez Organizatora konkursu tj. Centrum Kultury I Spotkań Europejskich

w Białogardzie przyniesionych prac plastycznych  na następujących polach eksploatacji: zamieszczanie fotografii prac w Internecie na stronie internetowej, kanale YouTube i w mediach społecznościowych Organizatora, publikacja w mediach.

b) wyrażeniem zgody przez uczestników konkursu (jednego z rodziców/opiekunów

prawnych) na przetwarzanie przez Organizatora konkursu jego danych osobowych na potrzeby konkursu i dla celów określonych w pkt 13 a) niniejszego Regulaminu zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)).

10. Wzięcie udziału w konkursie, oznacza akceptację warunków konkursu

i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Organizatora.
Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.

12. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich przez uczestników konkursu w związku z ich udziałem w organizowanym konkursie. Odpowiedzialność w tym zakresie w całości i wyłącznie ponosić będą uczestnicy konkursu ( ich rodzice lub opiekunowie prawni).

13.Osoby nagrodzone w konkursie odbiorą nagrody osobiście, lub poprzez rodziców/opiekunów prawnych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

z Organizatorem.

14. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia odbioru nagrody.

15. Informacji dotyczących konkursu udzieli pracownik CKiSE p. Paweł Mielcarek – tel. 94 311 90 90, mail: p.mielcarek@bialgoard.info

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU DOSTĘPNA TUTAJ.

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk