REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO

28.07.2020

REGULAMIN KINA SAMOCHODOWEGO

w dniu 01.08.2020r. w Białogardzie

 

§ 1

1.Regulamin obowiązuje Uczestników wydarzenia „Kino samochodowe w Białogardzie”. 

2.Organizatorem Wydarzenia są Miasto Białogard, Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Białogardzie.

3.Regulamin jest dostępny na stronie www.kultura.bialogard.info oraz na portalu Facebook na profilu Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie oraz wywieszony prze wejściem i bramą wjazdową na teren Wydarzenia.

4.Uczestnictwo w Wydarzeniu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, a także zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

5.Wydarzenie, to projekcja filmu na wolnym powietrzu, w lokalizacji wskazanej przez Organizatora tj. teren targowiska miejskiego w Białogardzie przy ul. Wiślanej. Podczas Wydarzenia prezentowany będzie film „ALIBI.COM”.

6.Organizator nie pobiera od Uczestników opłat za udział w Wydarzeniu.

§ 2

1.Wydarzenie odbywa się w dniu 1 sierpnia 2020 roku na terenie targowiska miejskiego w Białogardzie przy ul. Wiślanej, w godzinach od 21.00 do zakończenia emisji filmu.

2.Wjazd na teren Wydarzenia możliwy jest przez bramę wjazdową przy ul. Wiślanej nie wcześniej niż od godz. 21.00 i nie później niż 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia pokazu filmu o godzinie 22:00. Późniejsze przybycie Uczestnika na  Wydarzenie wiąże się z niewpuszczeniem go na teren Wydarzenia.

3.Liczba miejsc dla Uczestników jest ograniczona i wynosi 76 Pojazdów. Dla widzów nie zmotoryzowanych Organizator przygotował 150 krzeseł w specjalnie wydzielonej strefie przed ekranem.

4. Przez pojazd Organizator rozumie jedynie samochód osobowy o wysokości do 2 metrów. Zabroniony jest wjazd motocykli, motorowerów, autobusów, samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych o masie całkowitej do 3,5t wyższych niż 2,0m.

5. Miejsca na terenie Wydarzenia są nienumerowane. Uczestnik – kierowca pojazdu zobowiązany jest do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę Wydarzenia, co uwarunkowane będzie wysokością pojazdu Uczestnika oraz odległością, którą należy zachować pomiędzy pojazdami tj. co najmniej 1,5 m.

6. Każdy z Uczestników przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku ważnych przyczyn związanych z bezpieczeństwem oraz w przypadku konieczności skorzystania z toalety (regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk). W przypadku kolejki do sanitariatów Uczestnicy muszą zachować co najmniej 1,5-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania..

7.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Wydarzenia, repertuaru, a w uzasadnionym przypadku do odwołania lub przerwania Wydarzenia.

8.Wszyscy Uczestnicy biorą udział w Wydarzeniu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich udział w Wydarzeniu możliwy jest jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 3

1.Podczas Wydarzenia w imieniu Organizatora nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem zapisów niniejszego Regulaminu czuwać będą pracownicy Agencji Ochrony Osób i Mienia „SZABEL” oraz osoby upoważnione przez Organizatora (obsługa Wydarzenia).

2.Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi Wydarzenia. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być zgłaszane obsłudze Wydarzenia bezpośrednio w trakcie jego trwania. W szczególności Organizator upoważnia obsługę Wydarzenia do wskazywania poszczególnym pojazdom dokładnej lokalizacji pojazdu na terenie Wydarzenia, w taki sposób by dany pojazd nie utrudniał udziału w Wydarzeniu innym Uczestnikom.

3.Podczas Wydarzenia obowiązuje kulturalne zachowanie, zakaz wnoszenia, wwożenia i spożywania alkoholu i innych substancji odurzających.

4.Uczestnik Wydarzenia naruszający zasady Regulaminu, może zostać usunięty z terenu Wydarzenia.

5.Uczestnik jest obowiązany do pozostania na terenie Wydarzenia do czasu zakończenia emisji filmu.

6.Jeśli Uczestnik zdecyduje się opuścić miejsce Wydarzenia w trakcie trwania emisji filmu, nie będzie ponownie wpuszczony na jego Teren.

7.Uczestnik zobowiązany jest do wyłączenia pracy silnika po ustawieniu pojazdu na miejscu parkingowym i obowiązkowo zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu” z wyłączonymi światłami samochodowymi (brak możliwości pozostawienia pojazdu na tzw. „biegu jałowym - luzie”) .

 

§4

Pozostałe zasady bezpieczeństwa

 

1.           Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

2.           Zabronione jest na terenie Wydarzenia:

a)           działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Wydarzenia,

b)           przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

c)            niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu,

d)           nagrywanie filmu telefonem komórkowym lub innym urządzeniem audio/video,

e)           wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

f)            prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,

g)           prowadzenie agitacji politycznej oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem,

h)           palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,

i)             spożywanie alkoholu,

j)             przyprowadzanie zwierząt,

k)            używanie klaksonów.

 

3.           Dodatkowo Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do:

a)           kulturalnego zachowania względem innych uczestników Kina i przestrzegania norm społecznych,

b)           niezwłocznego opuszczenia terenu Kina po zakończeniu pokazu filmu,

c)            stosowania się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19

4.           Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z terenu Wydarzenia wszelkich osób, które w swobodnej ocenie Organizatora naruszają którekolwiek zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszym Regulaminie, w szczególności w §3 i § 4.

5.           W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator Wydarzenia może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Wydarzeniu wezwać do opuszczenia przez niego terenu Wydarzenia i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.

6.           Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Wydarzenia na własne ryzyko i odpowiedzialność.

7.           Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

8.           Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Wydarzenie w stosunku do innych jego Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

9.           W przypadku istniejącego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub ochrony mienia należy:

a)           niezwłocznie poinformować przedstawiciela Organizatora/Służby Porządkowe – pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu,

b)           powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.

 

10.         Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje osoba wyznaczona przez Organizatora.

11.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, pandemia.

12.         Osoby przebywające na terenie Wydarzenia mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków.

13.         Służby Porządkowe działają według własnych instrukcji bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Wydarzenia.

15.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody OC samochodów spowodowane na terenie Wydarzenia podczas Wydarzenia.

16.         Na terenie Kina podczas Pokazu obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania, a także zakaz wnoszenia kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju innych specjalistycznych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.

17.         W przypadku odnotowania przez przedstawiciela Organizatora używania urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk i zaistnienia uzasadnionego podejrzenia nielegalnego kopiowania materiałów filmowych przez osoby obecne na Wydarzeniu, przedstawiciel organizatora ma obowiązek wyprosić z Wydarzenia osobę, która dopuściła się tej czynności oraz wezwać odpowiednie służby.

18.         Osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania świateł w pojazdach oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk.

 

§5

Wykorzystywanie wizerunku

 

1.           Organizator utrwala przebieg Wydarzenia na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy Wydarzenia oraz imprez Organizatora. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie oraz Urzędu Miasta Białogard. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej Organizatora www.kultura.bialogard.info .

 

§6

Postanowienia końcowe

 

1.           Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników Wydarzenia, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.

2.           Wydarzenie nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 2019.11.08 z późn. zmianami).

3.           Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w harmonogramie przebiegu Wydarzenia z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od Organizatora bez uprzedzenia i rekompensaty.

4.           Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a)           na terenie Wydarzenia: przy wjeździe i wejściu,

b)           na stronie internetowej Organizatora www.kultura.bialogard.info

5.           Wejście lub wjazd na teren Wydarzenia oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

6.           Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.kultura.bialogard.info .

7.           W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

    Niniejszy Regulamin obowiązuje w dniach 1 oraz 2 sierpnia 2020 roku.

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk