NASZA MISJA TO KULTURA

REPERTUAR KINA

Od 16 lutego
NOWE OBLICZE GREYA
Od 23 lutego
[PREMIERA] KOBIETY MAFII
Od 23 lutego
NOWE OBLICZE GREYA
Od 02 marca
PSZCZÓLKA MAJA: MIODOWE IGRZYSKA
Od 02 marca
KOBIETY MAFII
Biuletyn Informacji Publicznej


Parafia pw. Narodzenia NMP w Białogardzie, Teatr w Bramie oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zapraszają na przedstawienie słowno-muzyczne pt. "HISTORIA O KRÓLU DAWIDZIE".

Przedstawienie odbędzie się 24 lutego 2018r. o godz. 19:00 w kościele pw. Narodzenia NMP w Białogardzie.

 

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.

 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie oraz BIAŁOGARDZKI UNIWERSYTET III WIEKU prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „FABRYKA” zapraszają na bezpłatny pokaz nagranego spektaklu

„NOWY DON KISZOT czyli sto szaleństw” Stanisław Moniuszko

Krotochwila w trzech aktach do słów Aleksandra Fredry. Prapremiera pełnej, oryginalnej wersji opracowanej przez dr Andrzeja Wolańskiego i dr Grzegorza Wierzbę.

Pokaz odbędzie się 26 lutego (poniedziałek) o godzinie 10:30 w sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie (wejście od ul. Grunwaldzkiej)

Projekcja podzielona zostanie na II części:

- I część: 1 godzina i 2 minuty

- przerwa 15 minut

-II część: 1 godzina i 20 minut

Nagranie wykonano w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 14.12.2017r.

Kierownictwo muzyczne – Stanisław Rybarczyk

Inscenizacja i reżyseria – Roberto Skolmowski

Realizacja filmowa – Wojciech Hejno

Występują studenci i absolwenci Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu z gościnnym udziałem Macieja Krzysztyniaka, Piotra Łykowskiego, Bogdana Makala

Orkiestra Festiwalowa Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju.

Projekt dofinansowano ze środków Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu „Muzyka i taniec – interwencje 2017” oraz Gminy Wrocław.

Unikatowa jakość opracowanej przez sztab specjalistów partytury do utworu na podstawie odpisów z oryginałów znajdujących się w Bibliotece, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego skłoniła organizatorów do przygotowania projektu, którego celem jest uwiecznienie dzieła w oryginalnej muzycznie wersji i rozpowszechnienie go szerokiemu gronu odbiorców.

Profesjonalne kostiumy i scenografia, wybitna reżyseria, opieka artystyczna na najwyższym poziomie zagwarantują unikatową jakość realizacji.

Realizacja spektaklu powstała na zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie Zdroju i jest jednym z pierwszych przejawów obchodów jubileuszu dwusetnych urodzin Moniuszki. Na zaproszenie szefa komitetu redakcyjnego nowej edycji Dzieł Wszystkich Stanisława Moniuszki działającego przy Polskim Wydawnictwie Muzycznym, prof. Remigiusza Pośpiecha partytura zostanie włączona do niniejszej edycji. Powstała rejestracja została wydana na płycie DVD i przekazana do darmowej dystrybucji do szkół i instytucji kultury co pomoże promować twórczość Moniuszki i umożliwi szerokiemu odbiorcy kontakt z dziełem.

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie oraz Białogardzki Uniwersytet III Wieku zapraszają na spotkanie i prezentacje dotyczące Wietnamu i Meksyku.

Spotkanie odbędzie się 27 lutego o godzinie 9:00 w Sali widowiskowo-kinowej Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.

Spotkanie poprowadzą wolontariuszki z Wietnamu i Meksyku, które prowadzą warsztaty językowe w ramach Euroweek w Polsce. Tłumaczeniem zajmie się p. Kamila Mosicka, która prowadzi zajęcia nauki języka angielskiego ze słuchaczami Białogardzkiego Uniwersytetu III Wieku.

Wstęp wolny – ilość miejsc ograniczona.


Centrum Kultury i Spotkań Europejskich oraz Amatorski Ruch Artystyczny Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w Małym Konkursie Recytatorskim 2018.

 

REGULAMIN KONKURSU:


MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

Eliminacje miejskie – Miasto Białogard

27 lutego 2018 r., godz. 10:00

Eliminacje powiatowe – Powiat Białogardzki

22 marca 2018 r., godz. 10:00

 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

ul. 1-go Maja 15

tel/fax: 94 311 90 90

e-mail: kultura@bialogard.info 

www.kultura.bialogard.info 

 

 

Mały Konkurs Recytatorski organizowany będzie do etapu rejonowego (powiatowego) wraz z Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim. Jest jego częścią składową i prowadzony jest do stopnia wojewódzkiego.

 

I

1. Konkurs jest imprezą otwartą.

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w przeglądzie stopnia najniższego, oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru – zgłoszenia do eliminacji dla Miasta Białogard do dnia 20 lutego 2018 roku w siedzibie CKiSE w Białogardzie; zgłoszenia do eliminacji powiatowych do dnia 15 marca 2018 roku w siedzibie CKiSE w Białogardzie. Eliminacje gminne (przedpowiatowe) należy przeprowadzić w placówkach do dnia 19 lutego 2018r.

3. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia we właściwej placówce kulturalno-oświatowej.

 

U W A G A: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń nie będą przyjmowane przez organizatora szczebla wojewódzkiego. Karta musi zawierać: dokładny adres (z telefonem) wykonawcy lub instytucji patronującej oraz repertuar i czas trwania prezentacji (max. 7 minut).

 

4. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów.

a) środowiskowe – w szkołach, placówkach kulturalnych i oświatowych,

b) przeglądy dzielnicowe dla miasta Szczecina, gminne dla uczestników z terenu

województwa zachodniopomorskiego,

c) przeglądy powiatowe i miejski dla Szczecina,

d) przegląd wojewódzki.

5. Organizator eliminacji szczebla najniższego ma obowiązek przekazania instruktorom i osobom zainteresowanym wzór karty zgłoszenia, a także sprawdzenia prawidłowości jej wypełnienia. Obowiązujący wzór karty zgłoszenia do Małego Konkursu Recytatorskiego do pobrania na stronie: www.zamek.szczecin.pl zakładka Imprezy ARA lub w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.

6. Organizator przeglądu powiatowego lub dzielnicowego określa maksymalną ilość wykonawców zakwalifikowanych z eliminacji środowiskowych, gminnych i miejsko-gminnych. Z przeglądów dzielnicowych do miejskiego Komisja kwalifikuje taką ilość wykonawców, jaką określi organizator przeglądu miejskiego. Do przeglądu powiatowego komisja gminna i miejska może premiować maksymalnie 3 osoby bez względu na kategorię wiekową.

Do przeglądu wojewódzkiego Komisja szczebla powiatowego kwalifikuje łącznie 3 osoby

(bez względu na kategorię), a ze szczebla miejskiego (Szczecin) po 3 osoby z każdej kategorii.

7. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniony w dalszych eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

 

II

1. Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych:

kat. I - dzieci klas I  -  III

kat. II - dzieci klas IV – VI

kat. III - dzieci klas VII  i  szkół gimnazjalnych

2. Repertuar uczestników obejmuje dwa wiersze z publikowanej literatury dziecięcej dla recytatorów klas I – III, wiersz i prozę dla recytatorów klas IV - VI i gimnazjów.

Łączny czas wykonania repertuaru nie może przekraczać 7 minut.

Ewidentne przekroczenie czasu prezentacji spowoduje jej przerwanie co jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

 

III

1. Do oceny prezentacji konkursowych organizator eliminacji powoła Komisję po uzgodnieniu z Zamkiem.

2. W skład Komisji wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, literatury, reżyserii oraz pedagodzy posiadający bogate doświadczenia w pracy w ruchu amatorskim.

3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- interpretacja utworów,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

4. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Komisji – wszystkich uczestników przeglądu.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

6. Każdy uczestnik może wystąpić tylko 1 raz w obecnej edycji konkursu.

7. Organizatorzy przeglądów wszystkich stopni mają obowiązek przygotowania zajęć metodycznych dla uczestników i instruktorów w czasie trwania przeglądu (m.in. warsztaty, konsultacje).

8. Warunki organizacyjne określa bezpośredni organizator poszczególnych eliminacji (np. Akredytacja).

 

 

IV

Organizatorzy, miejsca i terminy przeglądów:

- eliminacje dla Miasta Białogard: 27 lutego 2018r., godz. 10:00, CKiSE,

- przeglądy powiatowe – Powiat Białogardzki: CKiSE,  22 marca 2018 r., godz. 10:00;

 

- przegląd wojewódzki – 7-8 kwietnia 2018r. -  – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

UWAGA: W celu stworzenia jak najlepszej organizacji przeglądu wojewódzkiego, protokół wraz z kartami zgłoszeń zakwalifikowanych uczestników należy przesłać do organizatora 2 tygodnie przed terminem przeglądu wojewódzkiego.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA:

 

 

     (pieczątka instytucji  delegującej)

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

DO MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

(prosimy o wypełnienie kart pismem drukowanym)

 

 

Województwo..................................................... Miejscowość ..........................................................

1. Imię i nazwisko recytatora ..............................................................................................................

2. Adres domowy z telefonem  ...........................................................................................................

3. Instytucja patronująca (adres z telefonem) .....................................................................................

E-mail:………………………………………………………..

4. Kategoria wiekowa :

    a) kl. I – III

    b) kl. IV – VI

    c) kl. VII i gimnazja

        (niepotrzebne skreślić)

5. Repertuar   (w kolejności  prezentowanych  utworów)

1. .......................................................................................................................czas ...........................

2. .......................................................................................................................czas ...........................

Przypominamy, że w przypadku kategorii wiekowej I – III obowiązują dwa utwory poetyckie.

6. Imię i nazwisko instruktora .............................................................................................................

    tel. kontaktowy: .........................................

U w a g a:

Dla każdego recytatora  obowiązuje osobna karta zgłoszenia.

Do konkursu nie będą przyjmowani recytatorzy zgłoszeni na kartach   ZBIOROWYCH !!!

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem   przeglądu

 

......................................................... ....................................................

podpis instruktora lub opiekuna podpis uczestnika przeglądu

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Przeglądu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.

 

 

 

……..……………………………………….

data i podpis uczestnika przeglądu

 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich oraz Amatorski Ruch Artystyczny Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora.

 

REGULAMIN:

63. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI,  POEZJI ŚPIEWANEJ I TEATRU JEDNEGO AKTORA


Eliminacje dla Miasta Białogard

27 lutego 2018r., godz. 12:00 (po zakończeniu eliminacji MKR)

 

Eliminacje powiatowe – Powiat Białogardzki

22 marca 2018r., godz. 12:00 (po zakończeniu eliminacji MKR)

 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

ul. 1-go Maja 15

tel/fax: 94 311 90 90

e-mail: kultura@bialogard.info 

www.kultura.bialogard.info 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Konkurs jest imprezą otwartą – adresowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pracującej, studentów i dorosłych. 

 

Warunkiem uczestnictwa jest:

- zgłoszenie do 20 lutego udziału w przeglądzie stopnia miejskiego (dla miasta Białogard), a po eliminacjach miejskich zgłoszenie do dnia 15 marca 2018 roku w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie udziału w eliminacjach powiatowych - przygotowanie interpretacji nie prezentowanego wcześniej repertuaru. Eliminacje gminne należy przeprowadzić w Państwa placówkach maksymalnie do dnia 19 lutego 2018r.

 

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

 

Konkurs prowadzony jest w formie czterech turniejów.

 

A. TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego występują w dwóch kategoriach:

- młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

- dorosłych

Repertuar

Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach w tym obowiązkowo jeden

utwór pisany prozą.

Uczestnicy zgłaszają do prezentacji 2 utwory (wiersz i prozę). Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

 

U W A G A:

1. Przeglądy środowiskowe powinny odbywać się w każdej jednostce

administracyjnej (gmina, miasto-gmina, miasto).

Organizatorami są domy, kluby i ośrodki kultury, natomiast w gminach nieposiadających tych placówek – placówki oświatowe.

2. Tematykę 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego określa regulamin wydany przez Zarząd Główny TKT.

 

B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Wykonawca jest solistą.

3. Repertuar obejmuje:

- 3 utwory śpiewane

- 1 utwór recytowany.

4. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub w prasie literackiej;

- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

5. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie trzeci z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

6. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument, mały zespół muzyczny (do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

7. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nowa własną interpretację.

 

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

- uczestnicy turnieju występują bez podziału na kategorie.

- uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Turniej Teatrów Jednego Aktora jest przeglądem dorobku i osiągnięć wykonawców poszukujących indywidualnych form wypowiedzi artystycznej, będących wyrazem osobistego zaangażowania w istotne problemy współczesności, kontynuowaniem sztuki narodowej, ludowej i regionalnej – łącznie ze zwyczajami, obrzędami, podaniami, klechdami – zawierającymi elementy teatru. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 minut.

 

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Zasady:

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage

tekstów).

3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego

ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 

U W A G A:

Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę w poszczególnych turniejach może spowodować pominięcie go w ocenie przez Sąd Konkursowy.

Do przeglądu finałowego (wojewódzkiego) jury kwalifikuje: 2 uczestników z Turnieju Recytatorskiego, 2 z Poezji Śpiewanej, 1 z Teatru Jednego Aktora i 1 z Turnieju Wywiedzione ze Słowa.

Komisja wojewódzka kwalifikuje do dalszych etapów Konkursu laureatów poszczególnych Turniejów w liczbie określonej przez ZG TKT regulaminem.

 

Kryteria oceny:

1. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:

* dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do

możliwości wykonawczych uczestnika),

* interpretacja utworów,

* kultura słowa,

* ogólny wyraz artystyczny.

 

W Turnieju Wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględniają ponadto:

* celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację,

* kompozycję sceniczną występu.

 

W Turnieju Teatrów Jednego Aktora Sądy Konkursowe uwzględniają również:

* opracowanie dramaturgiczne,

* opracowanie reżyserskie,

* realizację programu (scenografia, muzyka, kompozycja gestu i ruchu scenicznego).

 

W Turnieju Poezji Śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględniają także:

* zgodność muzyki z charakterem wiersza,

* muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,

* wartości artystyczne muzyki.

 

2. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.

 

3. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

4. Decyzja Sądu jest ostateczna!

 

5. Sąd Konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.

 

6. Uczestnicy mają prawo do zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

 

Terminy i miejsce eliminacji:

- miejskie (dla miasta Białogard) – CKiSE w Białogardzie, 27 lutego 2018r. Godz. 12:00

- powiatowe – CKiSE w Białogardzie, 22 marca 2018r. Godz. 12:00

- Finał Wojewódzki -28-29.04.2018r. – Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich

 

 

Terminy finałów ogólnopolskich będą podane na stronie www.tkt.art.pl

 

U w a g a: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń uczestników NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE przez organizatora wojewódzkiego i odsyłane do organizatorów szczebla niższego. Organizator Wojewódzki zastrzega sobie prawo do zmiany terminów przeglądów wojewódzkich.


KARTY ZGŁOSZEŃ DO POSZCZEGÓLNYCH KONKRUSÓW DOSTĘPNE SĄ TUTAJ.

Burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński zaprasza 1 marca 2018r. na uroczystości upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

Program uroczystości:

  • godz. 11:00 - msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Narodzenia NMP w Białogardzie,

  • godz. 12:00 - uroczystości patriotyczne pod pomnikiem Ofiar Totalitaryzmu w Parku Orła Białego w Białogardzie.

 

Burmistrz Białogardu Krzysztof Bagiński zaprasza na obchody 73. rocznicy osadnictwa polskiego w Białogardzie. Uroczystości odbędą się 4 marca 2018r.

Program
:

  • godz. 10:00 - msza święta w kościele pw. NNMP,
  • godz. 11:00 - złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Orła Białego. Po uroczystościach odbędzie się spotkanie w Młodziezowym Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 42.

 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie zaprasza na niezwykły koncert trzech tenorów TREVOCI The Tenors. Koncert z okazji Dnia Kobiet odbędzie się 8 marca 2018r. o godz. 19:00 w sali widowiskowej CKiSE (wejście od ul. Grunwaldzkiej).
Bilety w cenie: 50zł normalny, 40zł dostawki i balkony do nabycia w biurze CKiSE lub Kasie Kina CENTRUM.
   
Rezerwacje telefoniczne: 94 311 90 90, 885 85 65 65. Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 5 dni.
Zwiastuny koncertowe:

ZWIASTUN NR 1 
ZWIASTUN NR 2
ZWIASTUN NR 3
ZWIASTUN NR 4
ZWIASTUN NR 5
  
Skład:
VOYTEK SOKO – Sokolnicki
MIKOŁAJ ADAMCZAK
MIŁOSZ GAŁAJ

  
TRE VOCI – Voytek Soko, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj – Tenorzy, artyści nowej generacji, przepełnieni miłością do ludzi i świata, w którym ponad wszystkimi podziałami króluje muzyka. Trzy indywidualności, trzy zróżnicowane głosy i jedna wielka przyjaźń. Z takiej mieszanki stworzył się charyzmatyczny „koktajl mołotowa”, którego największym atutem są występy na żywo. Podczas koncertu w Białogardzie zabrzmią największe arie operowe, słynne motywy filmowe, wzruszające melodie i nieśmiertelne hity rozrywkowe, a wszystko to w klasycznych aranżacjach. 
Każdy z nich ma własną karierę na scenie operowej, ale uwielbiają śpiewać razem. Koncertowe spotkania z publicznością są dla nich wyzwaniem, nawet jeśli dzieli się scenę na trzech. A kiedy stają obok siebie, dzieje się magia. Przekonała się o tym publiczność na różnych scenach świata, m.in. w Chicago (Copernicus CENTER), Chiang Mai (KAD Theater – Tajlandia), Warszawie (Filharmonia Narodowa, Mazowiecki Teatr Muzyczny, Stadion Narodowy), Gdańsku (Filharmonia Bałtycka, Opera Bałtycka), Krakowie (Aleja Róż), Częstochowie (Filharmonia Częstochowska), Szczecinie (Zamek Książąt Pomorskich) czy Przemyślu (Centrum Kultury Zamek), Krynicy Zdroju.
   
  
   
  
  
  
  
  
  

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, Filharmonia Koszalińska im. St. Moniuszki, Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i ProArte Paweł Mielcarek zapraszają na wielki koncert oratoryjno-kantatowy, który odbędzie się 10 marca 2018r. o godz. 19:00 w kościele pw. Narodzenia NMP w Białogardzie.

 

W programie:

W. A. Mozart - Requiem KV 626


Wystąpią:

Grażyna Flicińska-Panfil - sopran
Marta Panfil - alt
Paweł Łuczak - tenor
Przemysław Czekała - bas

Chór Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Koszalińskiej

Przemysław Pałka - dyrygent

 

 

Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona.

Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wystąpi w ramach 10. tournee pomorskiego. Chór istnieje od 1959 roku. Założony przez doktora Jerzego Fischbacha, lekarza i dyrygenta w jednej osobie. Profesor Przemysław Pałka jest dyrygentem i dyrektorem artystycznym chóru od 1982 roku. Chór tworzą studenci i absolwenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz innych wyższych uczelni miasta Poznania. Jest ważnym artystycznym elementem macierzystej uczelni, koncertując podczas licznych uroczystości akademickich. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym miasta i kraju. Chór jest laureatem czołowych nagród i wyróżnień konkursów i festiwali chóralnych w Polsce i Europie. Wśród zdobytych trofeów wyróżnić można: Pierwszą nagrodę na Balkan Folk Fest (2013 Bułgaria); Drugą nagrodę i nagrodę "Tomislav Zografski" na festiwalu w Ochrid (2014 Macedonia); Złote dyplomy w kategoriach Muzyka Sakralna, Pop, Folk na XIX Międzynarodowym Konkursie "Chorus Inside Croatia" (2015 Chorwacja); Srebrny dyplom w kategorii Muzyka Sakralna na X Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Rimini (2016 Włochy); Złoty dyplom w kategorii Duże Chóry Mieszane na II Warszawskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych. Do ostatnich sukcesów Zespołu należy zdobycie I-ego miejsca w kategorii chóry akademickie na III Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej „Pater Noster”, a także zdobycie Grand Prix oraz Pucharu Rektora Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku za najlepsze wykonanie pieśni o tematyce Pater Noster na tym samym festiwalu. We wrześniu 2017 roku Chór zajął  I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „Music and Sea” w Grecji. Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu występował także w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Czechach, Włoszech, Szwecji, Niemczech i Holandii. Podczas swojej działalności artystycznej nagrał 5 płyt, z czego ostatnia została nagrana w  2015 roku. 

Dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru od 1982 roku jest prof. Przemysław Pałka, który w 2007 roku obchodził Jubileusz 25-lecia pracy artystycznej z Chórem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

---------------------

prof. Grażyna Flicińska-Panfil - sopran, ukończyła Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną i Liceum Muzyczne w Poznaniu w klasie skrzypiec prof. Wojciecha Malińskiego. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Wokalnym w klasie śpiewu solowego prof. Stefana Stuligrosza i Bożeny Karłowskiej. Swe umiejętności wokalne doskonaliła na wielu mistrzowskich kursach interpretacyjnych w kraju i za granicą, m. in. u Adeli Stolte w Poczdamie w Niemczech. Specjalizuje się w wykonawstwie muzyki kantatowo-oratoryjnej. Na pierwszym roku studiów zadebiutowała w Filharmonii Poznańskiej w oratorium „Acis i Galatea” J. F. Haendla pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. Współpracuje z filharmoniami i zespołami muzyki dawnej. Występowała na międzynarodowych  festiwalach muzycznych; Festiwal Chórów Chłopięcych w Nantes, Wratislavia Cantans, Festiwal w Łańcucie, Kamieniu Pomorskim, Festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdrój, Festiwal „Musica Antiqua Europea Orientalis” w Bydgoszczy i wielu innych. W swym dorobku artystycznym ma ponad 100 pozycji dzieł kantatowo-oratoryjnych, które wykonała na blisko 600 koncertach w Polsce i za granicą (Włochy, Francja, Niemcy, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Rosja i inne). Dokonała wielu nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych; „Mesjasz” J. F. Haendel, kantata „Ich hatte viel Bekummernis” BWV 21 J. S. Bach, Litania Ostrobramska i Msza Piotrowińska S. Moniuszko, „Gethsemane” Tilo Medek, Muzyka Sakralna, kolędy i inne. Brała udział w polskim prawykonaniu „Gethsemane” Tilo Medeka. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w macierzystej uczelni na Wydziale Wychowania Muzycznego. Po uzyskaniu kwalifikacji I st. w zakresie wokalistyka na Wydziale Wykonawczym w Akademii Muzycznej w Łodzi, rozpoczęła pracę na Wydziale Wokalnym prowadząc klasę śpiewu solowego. Do 1999 roku kontynuowała pracę na Wydziale Wychowania Muzycznego. W 2000 roku uzyskała kwalifikacje II st. w zakresie wokalistyka na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od 2002 roku była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2009 roku z rąk prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego otrzymała tytuł profesora nauk muzycznych. W latach 1987-1992 była zatrudniona jako konsultant wokalny w Chórze Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. natomiast w latach 2002-2004 prowadziła zajęcia z emisji głosu na Podyplomowych Studiach Emisji Głosu dla nauczycieli akademickich przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2013 prowadziła zajęcia z emisji głosu w Instytucie Muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Lesznie. Od 2005 roku pełni funkcję Kierownika Katedry Wokalistyki. Wielokrotnie pełniła funkcję recenzenta w przewodach doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich i funkcję promotora w przewodach doktorskich. 16 października 2010 roku była promotorem Doktoratu Honoris Causa Wiesława Ochmana nadanego przez Akademię Muzyczną w Poznaniu. Wielokrotnie brała udział w pracach jury międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wokalnych. Prowadzi mistrzowskie kursy wokalne; Kurs Interpretacyjny Muzyki Oratoryjnej i Kantatowej w ramach Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, Międzynarodowe Warsztaty Wokalne w Kutnie, Warsztaty Wokalne we Włoszakowicach, Ogólnopolskie Warsztaty Chóralne i Wokalne w Garbiczu, Warsztaty Wokalne w Gąbinie, Vocal master class „Niemiecka liryka wokalna” Cosenza – Włochy i Pekin – Chiny. Absolwentki prof. Grażyny Flicińskiej – Panfil współpracują z teatrami operowymi w Polsce i na świecie. Są laureatkami Międzynarodowych konkursów Wokalnych.

 

Marta Panfil – mezzosopran, śpiew solowy studiowała na Wydziale Wokalnym w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. zw. dr hab. Wojciecha Maciejowskiego. We wrześniu 2013 roku ukończyła studia magisterskie otrzymując Dyplom z wyróżnieniem.  Swe umiejętności szkoliła podczas licznych wokalnych kursów mistrzowskich,  m.in. u prof. zw. dr hab. Wojciecha Maciejowskiego, prof. zw. dr hab. Grażyny Flicińskiej – Panfil, prof. dr hab. Andrzeja Ogórkiewicza, prof. dr hab. Piotra Łykowskiego, prof. Karoli Theill, prof. Ryszarda Karczykowskiego, dr hab. Małgorzaty Woltmann – Żebrowskiej, dr Heleny Zubanovich, Manfreda Schiebela, mgr Beaty Dunin – Wąsowicz. W swym dorobku artystycznym ma liczne koncerty na terenie kraju (m.in. Łódź, Poznań, Warszawa, Kutno, Olsztyn, Szczecin, Wrocław, Świebodzin, Międzyrzecz, Czeladź, Krobia, Staniszów, Drezdenko, Włoszakowice, Szczecinek) i za granicą (Berlin - Haus des Rundfunks, Prenzlau) z orkiestrami pod dyrekcją wspaniałych dyrygentów z dziełami Mozarta, Gorczyckiego, Vivaldiego, Haydna, Beethovena, Pergolesiego, Saint - Saensa. Jest laureatką III miejsca na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti im. Imricha Godina na Słowacji, I miejsca na Konkursie Wokalnym Pieśni i Arii Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach i finalistką VI Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Haliny Halskiej - Fijałkowskiej we Wrocławiu. W 2012 roku zadebiutowała na deskach Teatru Polskiego w Poznaniu rolą Trzeciej Damy w operze Czarodziejski Flet W. A. Mozarta, a w 2013 roku wcieliła się w postać Marceliny w dziele operowym Wesele Figara W. A. Mozarta w Teatrze Wielkim w Poznaniu. nOd 2012 roku współpracuje z międzynarodowym chórem „Europa Chor Akademie”, biorąc udział w międzynarodowych projektach w Hiszpanii (Teatro Real - Madryt), Niemczech (m.in. Filharmonia Berlińska, Elbphilharmonie, Laeiszhalle), Szwajcarii oraz Francji. W swej karierze dokonała kilku nagrań płytowych (Joseph Haydn – Missa Sancti Nicolai G-dur, Antonio Vivaldi – Gloria D-dur oraz Antonio Vivaldi Magnificat g-moll).

Paweł Łuczak - tenor i dyrygent. Absolwent Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej w klasie dyrygentury prof. Przemysława Pałki oraz na Wydziale Wokalnym w klasie śpiewu prof. Andrzeja Ogórkiewicza. Jest dyrygentem Chóru Politechniki Poznańskiej "Volantes Soni", z którym to zespołem zdobył wiele nagród i wyróżnień na konkursach i festiwalach chóralnych w kraju i za granicą. Od 2006 roku pełni funkcję asystenta dyrektora artystycznego Polonijnej Akademii Chóralnej w Koszalinie - prof. Przemysława Pałki. Doświadczenie wokalne kształcił jako chórzysta pod ręką takich dyrygentów jak: prof. Stefan Stuligrosz, prof. Przemysław Pałka, Agnieszka Duczmal, Jose Maria Florencio Junior,  Gabor Otvos a pierwsze kroki solistyczne stawiał pod ręką Aleksandra Grefa. Jako solista współpracował też z Anną Nagórką, Marcinem Wielochem, Przemysławem Neumanem i prof. Przemysławem Pałką. Zadebiutował rolą Falke w przedstawieniu studenckim „Zemsta Nietoperza” na deskach Teatru Muzycznego w Poznaniu. W repertuarze posiada partie operowe oraz dzieła kantatowo – oratoryjne.Wokalne umiejętności doskonalił w ramach kursów mistrzowskich i studiów u prof. Jadwigi Gałęskiej – Tritt, Tomasza Zagórskiego i Michała Marca.Zajmuje się też działalnością dydaktyczną wśród Polaków mieszkających za granicą, współpracując ze stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" w Koszalinie i w Poznaniu. Jest także zapraszany przez chóry w całym kraju do poprowadzenia kursów i warsztatów z zakresu emisji głosu i interpretacji.Od 2012 roku pracę artystyczną łączy z pracą dydaktyczną na poznańskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego, gdzie prowadzi na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej klasy dyrygentury i emisji głosu. W 2015 obronił doktorat na poznańskiej Akademii Muzycznej.  Od 2015 roku pełni funkcję kierownika Zakładu Emisji Głosu. W 2017 otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

Przemysław Czekała - bas, w latach 1988 – 1994  studiował w poznańskiej Akademii Muzycznej na wydziale wokalno – aktorskim  w klasie prof. Antoniny Kaweckiej W tym czasie wielokrotnie brał udział  w przedstawieniach operowych i koncertach w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Filharmonii Poznańskiej i innych salach koncertowych kraju. Od 1989 roku do dnia dzisiejszego Przemysław Czekała bierze udział jako solista w koncertach muzyki   oratoryjno – kantatowej i recitalach liryki wokalnej.  Od 1990 roku jest członkiem Poznańskiego Zespołu Wokalnego AFFABRE CONCINUI. Od 26 lat koncertuje wraz z Zespołem  na estradach całego świata. Zaśpiewał ponad 1000 koncertów, nagrał 20 płyt, kilkadziesiąt audycji radiowych i programów telewizyjnych. Reprezentował Polskę m.in. na Wystawach Światowych EXPO, Festiwalach Kultury Polskiej, forum ekonomicznym w Davos i na wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych na całym świecie (m.in. Polska, Włochy, Austria, Hiszpania, Liban, USA, Kanada, Rosja, Ukraina, Niemcy) Przemysław Czekała od roku 2000 współpracuje z Chórem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Musica Viva jako asystent dyrygenta ds. kształcenia emisji głosu, a od roku 2012 jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

 

 

 

 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich oraz Amatorski Ruch Artystyczny Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w Małym Konkursie Recytatorskim 2018.

 

REGULAMIN KONKURSU:


MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

Eliminacje powiatowe – Powiat Białogardzki

22 marca 2018 r., godz. 10:00

 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

ul. 1-go Maja 15

tel/fax: 94 311 90 90

e-mail: kultura@bialogard.info 

www.kultura.bialogard.info 

 

 

Mały Konkurs Recytatorski organizowany będzie do etapu rejonowego (powiatowego) wraz z Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim. Jest jego częścią składową i prowadzony jest do stopnia wojewódzkiego.

 

I

1. Konkurs jest imprezą otwartą.

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w przeglądzie stopnia najniższego, oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru – zgłoszenia do eliminacji dla Miasta Białogard do dnia 20 lutego 2018 roku w siedzibie CKiSE w Białogardzie; zgłoszenia do eliminacji powiatowych do dnia 15 marca 2018 roku w siedzibie CKiSE w Białogardzie. Eliminacje gminne (przedpowiatowe) należy przeprowadzić w placówkach do dnia 19 lutego 2018r.

3. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia we właściwej placówce kulturalno-oświatowej.

 

U W A G A: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń nie będą przyjmowane przez organizatora szczebla wojewódzkiego. Karta musi zawierać: dokładny adres (z telefonem) wykonawcy lub instytucji patronującej oraz repertuar i czas trwania prezentacji (max. 7 minut).

 

4. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów.

a) środowiskowe – w szkołach, placówkach kulturalnych i oświatowych,

b) przeglądy dzielnicowe dla miasta Szczecina, gminne dla uczestników z terenu

województwa zachodniopomorskiego,

c) przeglądy powiatowe i miejski dla Szczecina,

d) przegląd wojewódzki.

5. Organizator eliminacji szczebla najniższego ma obowiązek przekazania instruktorom i osobom zainteresowanym wzór karty zgłoszenia, a także sprawdzenia prawidłowości jej wypełnienia. Obowiązujący wzór karty zgłoszenia do Małego Konkursu Recytatorskiego do pobrania na stronie: www.zamek.szczecin.pl zakładka Imprezy ARA lub w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.

6. Organizator przeglądu powiatowego lub dzielnicowego określa maksymalną ilość wykonawców zakwalifikowanych z eliminacji środowiskowych, gminnych i miejsko-gminnych. Z przeglądów dzielnicowych do miejskiego Komisja kwalifikuje taką ilość wykonawców, jaką określi organizator przeglądu miejskiego. Do przeglądu powiatowego komisja gminna i miejska może premiować maksymalnie 3 osoby bez względu na kategorię wiekową.

Do przeglądu wojewódzkiego Komisja szczebla powiatowego kwalifikuje łącznie 3 osoby

(bez względu na kategorię), a ze szczebla miejskiego (Szczecin) po 3 osoby z każdej kategorii.

7. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniony w dalszych eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

 

II

1. Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych:

kat. I - dzieci klas I  -  III

kat. II - dzieci klas IV – VI

kat. III - dzieci klas VII  i  szkół gimnazjalnych

2. Repertuar uczestników obejmuje dwa wiersze z publikowanej literatury dziecięcej dla recytatorów klas I – III, wiersz i prozę dla recytatorów klas IV - VI i gimnazjów.

Łączny czas wykonania repertuaru nie może przekraczać 7 minut.

Ewidentne przekroczenie czasu prezentacji spowoduje jej przerwanie co jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

 

III

1. Do oceny prezentacji konkursowych organizator eliminacji powoła Komisję po uzgodnieniu z Zamkiem.

2. W skład Komisji wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, literatury, reżyserii oraz pedagodzy posiadający bogate doświadczenia w pracy w ruchu amatorskim.

3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- interpretacja utworów,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

4. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Komisji – wszystkich uczestników przeglądu.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

6. Każdy uczestnik może wystąpić tylko 1 raz w obecnej edycji konkursu.

7. Organizatorzy przeglądów wszystkich stopni mają obowiązek przygotowania zajęć metodycznych dla uczestników i instruktorów w czasie trwania przeglądu (m.in. warsztaty, konsultacje).

8. Warunki organizacyjne określa bezpośredni organizator poszczególnych eliminacji (np. Akredytacja).

 

 

IV

Organizatorzy, miejsca i terminy przeglądów:

- eliminacje dla Miasta Białogard: 27 lutego 2018r., godz. 10:00, CKiSE,

- przeglądy powiatowe – Powiat Białogardzki: CKiSE,  22 marca 2018 r., godz. 10:00;

- przegląd wojewódzki – 7-8 kwietnia 2018r. -  – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

UWAGA: W celu stworzenia jak najlepszej organizacji przeglądu wojewódzkiego, protokół wraz z kartami zgłoszeń zakwalifikowanych uczestników należy przesłać do organizatora 2 tygodnie przed terminem przeglądu wojewódzkiego.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA:

 

 

     (pieczątka instytucji  delegującej)

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

DO MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

(prosimy o wypełnienie kart pismem drukowanym)

 

 

Województwo..................................................... Miejscowość ..........................................................

1. Imię i nazwisko recytatora ..............................................................................................................

2. Adres domowy z telefonem  ...........................................................................................................

3. Instytucja patronująca (adres z telefonem) .....................................................................................

E-mail:………………………………………………………..

4. Kategoria wiekowa :

    a) kl. I – III

    b) kl. IV – VI

    c) kl. VII i gimnazja

        (niepotrzebne skreślić)

5. Repertuar   (w kolejności  prezentowanych  utworów)

1. .......................................................................................................................czas ...........................

2. .......................................................................................................................czas ...........................

Przypominamy, że w przypadku kategorii wiekowej I – III obowiązują dwa utwory poetyckie.

6. Imię i nazwisko instruktora .............................................................................................................

    tel. kontaktowy: .........................................

U w a g a:

Dla każdego recytatora  obowiązuje osobna karta zgłoszenia.

Do konkursu nie będą przyjmowani recytatorzy zgłoszeni na kartach   ZBIOROWYCH !!!

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem   przeglądu

 

......................................................... ....................................................

podpis instruktora lub opiekuna podpis uczestnika przeglądu

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Przeglądu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.

 

 

 

……..……………………………………….

data i podpis uczestnika przeglądu

 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich oraz Amatorski Ruch Artystyczny Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora.

 

REGULAMIN:

63. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI,  POEZJI ŚPIEWANEJ I TEATRU JEDNEGO AKTORA

 

Eliminacje powiatowe – Powiat Białogardzki

22 marca 2018r., godz. 12:00 (po zakończeniu eliminacji MKR)

 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

ul. 1-go Maja 15

tel/fax: 94 311 90 90

e-mail: kultura@bialogard.info 

www.kultura.bialogard.info 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Konkurs jest imprezą otwartą – adresowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pracującej, studentów i dorosłych. 

 

Warunkiem uczestnictwa jest:

- zgłoszenie do 20 lutego udziału w przeglądzie stopnia miejskiego (dla miasta Białogard), a po eliminacjach miejskich zgłoszenie do dnia 15 marca 2018 roku w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie udziału w eliminacjach powiatowych - przygotowanie interpretacji nie prezentowanego wcześniej repertuaru. Eliminacje gminne należy przeprowadzić w Państwa placówkach maksymalnie do dnia 19 lutego 2018r.

 

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

 

Konkurs prowadzony jest w formie czterech turniejów.

 

A. TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego występują w dwóch kategoriach:

- młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

- dorosłych

Repertuar

Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach w tym obowiązkowo jeden

utwór pisany prozą.

Uczestnicy zgłaszają do prezentacji 2 utwory (wiersz i prozę). Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

 

U W A G A:

1. Przeglądy środowiskowe powinny odbywać się w każdej jednostce

administracyjnej (gmina, miasto-gmina, miasto).

Organizatorami są domy, kluby i ośrodki kultury, natomiast w gminach nieposiadających tych placówek – placówki oświatowe.

2. Tematykę 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego określa regulamin wydany przez Zarząd Główny TKT.

 

B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Wykonawca jest solistą.

3. Repertuar obejmuje:

- 3 utwory śpiewane

- 1 utwór recytowany.

4. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub w prasie literackiej;

- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

5. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie trzeci z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

6. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument, mały zespół muzyczny (do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

7. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nowa własną interpretację.

 

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

- uczestnicy turnieju występują bez podziału na kategorie.

- uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Turniej Teatrów Jednego Aktora jest przeglądem dorobku i osiągnięć wykonawców poszukujących indywidualnych form wypowiedzi artystycznej, będących wyrazem osobistego zaangażowania w istotne problemy współczesności, kontynuowaniem sztuki narodowej, ludowej i regionalnej – łącznie ze zwyczajami, obrzędami, podaniami, klechdami – zawierającymi elementy teatru. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 minut.

 

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Zasady:

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage

tekstów).

3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego

ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 

U W A G A:

Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę w poszczególnych turniejach może spowodować pominięcie go w ocenie przez Sąd Konkursowy.

Do przeglądu finałowego (wojewódzkiego) jury kwalifikuje: 2 uczestników z Turnieju Recytatorskiego, 2 z Poezji Śpiewanej, 1 z Teatru Jednego Aktora i 1 z Turnieju Wywiedzione ze Słowa.

Komisja wojewódzka kwalifikuje do dalszych etapów Konkursu laureatów poszczególnych Turniejów w liczbie określonej przez ZG TKT regulaminem.

 

Kryteria oceny:

1. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:

* dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do

możliwości wykonawczych uczestnika),

* interpretacja utworów,

* kultura słowa,

* ogólny wyraz artystyczny.

 

W Turnieju Wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględniają ponadto:

* celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację,

* kompozycję sceniczną występu.

 

W Turnieju Teatrów Jednego Aktora Sądy Konkursowe uwzględniają również:

* opracowanie dramaturgiczne,

* opracowanie reżyserskie,

* realizację programu (scenografia, muzyka, kompozycja gestu i ruchu scenicznego).

 

W Turnieju Poezji Śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględniają także:

* zgodność muzyki z charakterem wiersza,

* muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,

* wartości artystyczne muzyki.

 

2. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.

 

3. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

4. Decyzja Sądu jest ostateczna!

 

5. Sąd Konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.

 

6. Uczestnicy mają prawo do zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

 

Terminy i miejsce eliminacji:

- miejskie (dla miasta Białogard) – CKiSE w Białogardzie, 27 lutego 2018r. Godz. 12:00

- powiatowe – CKiSE w Białogardzie, 22 marca 2018r. Godz. 12:00

- Finał Wojewódzki -28-29.04.2018r. – Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich

 

 

Terminy finałów ogólnopolskich będą podane na stronie www.tkt.art.pl

 

U w a g a: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń uczestników NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE przez organizatora wojewódzkiego i odsyłane do organizatorów szczebla niższego. Organizator Wojewódzki zastrzega sobie prawo do zmiany terminów przeglądów wojewódzkich.


KARTY ZGŁOSZEŃ DO POSZCZEGÓLNYCH KONKRUSÓW DOSTĘPNE SĄ TUTAJ.

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zaprasza na Koncert Charytatywny POLSKIEJ ORKIESTRY LEKARZY. 

Koncert odbędzie się 20 października o godz. 19:00 w sali widowiskowej CKiSE (wejście od ul. Grunwaldzkiej).

Szczegóły wkrótce


Stowarzyszenie Polska Orkiestra Lekarzy powstało w 2010 roku w Poznaniu. Obecnie w skład orkiestry wchodzi ponad 130 Muzyków: lekarzy, studentów uczelni medycznych oraz przyjaciół z całej Polski. Muzycy spotykają się 1-2 razy w roku celem wspólnego wykonania koncertu charytatywnego w jednym z miast Polski. Koncerty odbyły się m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Pile, Wrocławiu. 

 

Lekarze wchodzący w skład zespołu posiadają różne specjalności (internista, laryngolog, chirurg, chirurg dziecięcy, anestezjolog, chirurg naczyniowy, transfuzjolog, kardiolog, radiolog, hematolog, lekarz rodzinny, chirurg onkolog, neonatolog, lekarze dentyści, okulista, pediatra, lekarz medycyny ratunkowej, lekarze stażyści i wiele innych) oraz pochodzą z różnych miast Polski (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Opole, Białystok, Kraków, Nowy Targ, Katowice, Gliwice, Wrocław, Szczecin, Piła, Ostrów Wlkp, Łódź, Olsztyn, Zielona Góra i inne). Jednocześnie oprócz wykonywania zawodu lekarza łączy ich jeszcze jedno - pasja wspólnego muzykowania. Każdy z członków orkiestry posiada umiejętność gry na instrumencie symfonicznym, a niektórzy z nich są dodatkowo absolwentami wyższych uczelni muzycznych i wykonują dwa zawody równocześnie. Lekarze wchodzący w skład zespołu uczestniczą często w analogicznych projektach w Europie i na świecie- są członkami Europejskiej Orkiestry Lekarzy i Światowej Orkiestry Lekarzy, grywając w najznakomitszych salach koncertowych Europy i Świata.

www.polskaorkiestralekarzy.pl

 

BIURO ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA POL W POZNANIU:

Elżbieta Czechowska - prezes POL
Grzegorz Matusiak - viceprezes POL
Agnieszka Góralska - członek Zarządu
Zuzanna Pytel - skarbnik
Paweł Mielcarek - koordynator i organizator koncertów