NASZA MISJA TO KULTURA

REPERTUAR KINA

Od 16 marca
JASKINIOWIEC
Od 16 marca
[PREMIERA] PITBULL: OSTATNI PIES
Od 23 marca
PITBULL: OSTATNI PIES
Od 03 kwietnia
PITBULL: OSTATNI PIES
Od 06 kwietnia
KOBIETA SUKCESU
Biuletyn Informacji Publicznej


Centrum Kultury i Spotkań Europejskich oraz Amatorski Ruch Artystyczny Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w Małym Konkursie Recytatorskim 2018.

 

REGULAMIN KONKURSU:


MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

Eliminacje powiatowe – Powiat Białogardzki

22 marca 2018 r., godz. 10:00

 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

ul. 1-go Maja 15

tel/fax: 94 311 90 90

e-mail: kultura@bialogard.info 

www.kultura.bialogard.info 

 

 

Mały Konkurs Recytatorski organizowany będzie do etapu rejonowego (powiatowego) wraz z Ogólnopolskim Konkursem Recytatorskim. Jest jego częścią składową i prowadzony jest do stopnia wojewódzkiego.

 

I

1. Konkurs jest imprezą otwartą.

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w przeglądzie stopnia najniższego, oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru – zgłoszenia do eliminacji dla Miasta Białogard do dnia 20 lutego 2018 roku w siedzibie CKiSE w Białogardzie; zgłoszenia do eliminacji powiatowych do dnia 15 marca 2018 roku w siedzibie CKiSE w Białogardzie. Eliminacje gminne (przedpowiatowe) należy przeprowadzić w placówkach do dnia 19 lutego 2018r.

3. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia we właściwej placówce kulturalno-oświatowej.

 

U W A G A: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń nie będą przyjmowane przez organizatora szczebla wojewódzkiego. Karta musi zawierać: dokładny adres (z telefonem) wykonawcy lub instytucji patronującej oraz repertuar i czas trwania prezentacji (max. 7 minut).

 

4. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów.

a) środowiskowe – w szkołach, placówkach kulturalnych i oświatowych,

b) przeglądy dzielnicowe dla miasta Szczecina, gminne dla uczestników z terenu

województwa zachodniopomorskiego,

c) przeglądy powiatowe i miejski dla Szczecina,

d) przegląd wojewódzki.

5. Organizator eliminacji szczebla najniższego ma obowiązek przekazania instruktorom i osobom zainteresowanym wzór karty zgłoszenia, a także sprawdzenia prawidłowości jej wypełnienia. Obowiązujący wzór karty zgłoszenia do Małego Konkursu Recytatorskiego do pobrania na stronie: www.zamek.szczecin.pl zakładka Imprezy ARA lub w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.

6. Organizator przeglądu powiatowego lub dzielnicowego określa maksymalną ilość wykonawców zakwalifikowanych z eliminacji środowiskowych, gminnych i miejsko-gminnych. Z przeglądów dzielnicowych do miejskiego Komisja kwalifikuje taką ilość wykonawców, jaką określi organizator przeglądu miejskiego. Do przeglądu powiatowego komisja gminna i miejska może premiować maksymalnie 3 osoby bez względu na kategorię wiekową.

Do przeglądu wojewódzkiego Komisja szczebla powiatowego kwalifikuje łącznie 3 osoby

(bez względu na kategorię), a ze szczebla miejskiego (Szczecin) po 3 osoby z każdej kategorii.

7. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmieniony w dalszych eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

 

II

1. Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych:

kat. I - dzieci klas I  -  III

kat. II - dzieci klas IV – VI

kat. III - dzieci klas VII  i  szkół gimnazjalnych

2. Repertuar uczestników obejmuje dwa wiersze z publikowanej literatury dziecięcej dla recytatorów klas I – III, wiersz i prozę dla recytatorów klas IV - VI i gimnazjów.

Łączny czas wykonania repertuaru nie może przekraczać 7 minut.

Ewidentne przekroczenie czasu prezentacji spowoduje jej przerwanie co jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

 

III

1. Do oceny prezentacji konkursowych organizator eliminacji powoła Komisję po uzgodnieniu z Zamkiem.

2. W skład Komisji wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, literatury, reżyserii oraz pedagodzy posiadający bogate doświadczenia w pracy w ruchu amatorskim.

3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- interpretacja utworów,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

4. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Komisji – wszystkich uczestników przeglądu.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

6. Każdy uczestnik może wystąpić tylko 1 raz w obecnej edycji konkursu.

7. Organizatorzy przeglądów wszystkich stopni mają obowiązek przygotowania zajęć metodycznych dla uczestników i instruktorów w czasie trwania przeglądu (m.in. warsztaty, konsultacje).

8. Warunki organizacyjne określa bezpośredni organizator poszczególnych eliminacji (np. Akredytacja).

 

 

IV

Organizatorzy, miejsca i terminy przeglądów:

- eliminacje dla Miasta Białogard: 27 lutego 2018r., godz. 10:00, CKiSE,

- przeglądy powiatowe – Powiat Białogardzki: CKiSE,  22 marca 2018 r., godz. 10:00;

- przegląd wojewódzki – 7-8 kwietnia 2018r. -  – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

UWAGA: W celu stworzenia jak najlepszej organizacji przeglądu wojewódzkiego, protokół wraz z kartami zgłoszeń zakwalifikowanych uczestników należy przesłać do organizatora 2 tygodnie przed terminem przeglądu wojewódzkiego.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA:

 

 

     (pieczątka instytucji  delegującej)

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA

DO MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

(prosimy o wypełnienie kart pismem drukowanym)

 

 

Województwo..................................................... Miejscowość ..........................................................

1. Imię i nazwisko recytatora ..............................................................................................................

2. Adres domowy z telefonem  ...........................................................................................................

3. Instytucja patronująca (adres z telefonem) .....................................................................................

E-mail:………………………………………………………..

4. Kategoria wiekowa :

    a) kl. I – III

    b) kl. IV – VI

    c) kl. VII i gimnazja

        (niepotrzebne skreślić)

5. Repertuar   (w kolejności  prezentowanych  utworów)

1. .......................................................................................................................czas ...........................

2. .......................................................................................................................czas ...........................

Przypominamy, że w przypadku kategorii wiekowej I – III obowiązują dwa utwory poetyckie.

6. Imię i nazwisko instruktora .............................................................................................................

    tel. kontaktowy: .........................................

U w a g a:

Dla każdego recytatora  obowiązuje osobna karta zgłoszenia.

Do konkursu nie będą przyjmowani recytatorzy zgłoszeni na kartach   ZBIOROWYCH !!!

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem   przeglądu

 

......................................................... ....................................................

podpis instruktora lub opiekuna podpis uczestnika przeglądu

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Przeglądu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.

 

 

 

……..……………………………………….

data i podpis uczestnika przeglądu

 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich oraz Amatorski Ruch Artystyczny Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zapraszają do wzięcia udziału w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora.

 

REGULAMIN:

63. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI,  POEZJI ŚPIEWANEJ I TEATRU JEDNEGO AKTORA

 

Eliminacje powiatowe – Powiat Białogardzki

22 marca 2018r., godz. 12:00 (po zakończeniu eliminacji MKR)

 

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

ul. 1-go Maja 15

tel/fax: 94 311 90 90

e-mail: kultura@bialogard.info 

www.kultura.bialogard.info 

 

 

 

Warunki uczestnictwa

Konkurs jest imprezą otwartą – adresowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, pracującej, studentów i dorosłych. 

 

Warunkiem uczestnictwa jest:

- zgłoszenie do 20 lutego udziału w przeglądzie stopnia miejskiego (dla miasta Białogard), a po eliminacjach miejskich zgłoszenie do dnia 15 marca 2018 roku w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie udziału w eliminacjach powiatowych - przygotowanie interpretacji nie prezentowanego wcześniej repertuaru. Eliminacje gminne należy przeprowadzić w Państwa placówkach maksymalnie do dnia 19 lutego 2018r.

 

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

 

Konkurs prowadzony jest w formie czterech turniejów.

 

A. TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego występują w dwóch kategoriach:

- młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

- dorosłych

Repertuar

Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach w tym obowiązkowo jeden

utwór pisany prozą.

Uczestnicy zgłaszają do prezentacji 2 utwory (wiersz i prozę). Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

 

U W A G A:

1. Przeglądy środowiskowe powinny odbywać się w każdej jednostce

administracyjnej (gmina, miasto-gmina, miasto).

Organizatorami są domy, kluby i ośrodki kultury, natomiast w gminach nieposiadających tych placówek – placówki oświatowe.

2. Tematykę 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego określa regulamin wydany przez Zarząd Główny TKT.

 

B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Wykonawca jest solistą.

3. Repertuar obejmuje:

- 3 utwory śpiewane

- 1 utwór recytowany.

4. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub w prasie literackiej;

- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

5. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie trzeci z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

 

6. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument, mały zespół muzyczny (do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

7. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nowa własną interpretację.

 

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

- uczestnicy turnieju występują bez podziału na kategorie.

- uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

Turniej Teatrów Jednego Aktora jest przeglądem dorobku i osiągnięć wykonawców poszukujących indywidualnych form wypowiedzi artystycznej, będących wyrazem osobistego zaangażowania w istotne problemy współczesności, kontynuowaniem sztuki narodowej, ludowej i regionalnej – łącznie ze zwyczajami, obrzędami, podaniami, klechdami – zawierającymi elementy teatru. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 30 minut.

 

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Zasady:

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage

tekstów).

3. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego

ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 

U W A G A:

Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę w poszczególnych turniejach może spowodować pominięcie go w ocenie przez Sąd Konkursowy.

Do przeglądu finałowego (wojewódzkiego) jury kwalifikuje: 2 uczestników z Turnieju Recytatorskiego, 2 z Poezji Śpiewanej, 1 z Teatru Jednego Aktora i 1 z Turnieju Wywiedzione ze Słowa.

Komisja wojewódzka kwalifikuje do dalszych etapów Konkursu laureatów poszczególnych Turniejów w liczbie określonej przez ZG TKT regulaminem.

 

Kryteria oceny:

1. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:

* dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do

możliwości wykonawczych uczestnika),

* interpretacja utworów,

* kultura słowa,

* ogólny wyraz artystyczny.

 

W Turnieju Wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględniają ponadto:

* celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację,

* kompozycję sceniczną występu.

 

W Turnieju Teatrów Jednego Aktora Sądy Konkursowe uwzględniają również:

* opracowanie dramaturgiczne,

* opracowanie reżyserskie,

* realizację programu (scenografia, muzyka, kompozycja gestu i ruchu scenicznego).

 

W Turnieju Poezji Śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględniają także:

* zgodność muzyki z charakterem wiersza,

* muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,

* wartości artystyczne muzyki.

 

2. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.

 

3. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

 

4. Decyzja Sądu jest ostateczna!

 

5. Sąd Konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.

 

6. Uczestnicy mają prawo do zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji.

 

Terminy i miejsce eliminacji:

- miejskie (dla miasta Białogard) – CKiSE w Białogardzie, 27 lutego 2018r. Godz. 12:00

- powiatowe – CKiSE w Białogardzie, 22 marca 2018r. Godz. 12:00

- Finał Wojewódzki -28-29.04.2018r. – Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich

 

 

Terminy finałów ogólnopolskich będą podane na stronie www.tkt.art.pl

 

U w a g a: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń uczestników NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE przez organizatora wojewódzkiego i odsyłane do organizatorów szczebla niższego. Organizator Wojewódzki zastrzega sobie prawo do zmiany terminów przeglądów wojewódzkich.


KARTY ZGŁOSZEŃ DO POSZCZEGÓLNYCH KONKRUSÓW DOSTĘPNE SĄ TUTAJ.

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie zaprasza na koncert z cyklu "Słuchaj więcej".

20 kwietnia 2018r. o godzinie 19 na scenie CKiSE z repertuarem Davida Bowie zmierzy się LIMBOSKI.

bilety:

- 20 zł - normalny

- 15 zł - dostawka lub balkon

Rezerwacja i sprzedaż w biurze CKISE przy ul 1 Maja 15.

tel.: 885 85 65 65 lub 94 311 90 90

Rezerwację należy wykupić w ciągu 5 dni.

 

SŁUCHAJ WIĘCEJ to nowy ogólnopolski cykl koncertowy prezentujący zmagania artystów z repertuarem swoich muzycznych idoli.

W trakcie pierwszej edycji Limboski zmierzy się z twórczością Davida Bowie’go, Artysta zaprezentuje również swoje autorskie utwory.

Limboski od lat pozostaje aktywny na polskiej scenie alternatywnej. O sobie mówi, że w młodości planował zostać pisarzem, a książki inspirowały go bardziej od piosenek. Jednak po przygodzie z teatrologią podjął studia jazzowe, a ostatecznie postanowił wyrażać się poprzez medium dźwiękowe. Tym niemniej błyskotliwa warstwa literacka pozostała wielkim atutem jego twórczości – zarówno w polskojęzycznej, jak i anglojęzycznej odsłonie. Limboski najlepiej odnajduje się właśnie w konwencji śpiewaka z gitarą – wyrasta z amerykańskich źródeł piosenki rockowej. Jako miłośnik analogowego sposobu nagrywania doskonale zgłębił korzenie bluesa i folku, a obecnie rozwija te inspiracje poszukiwaniu własnego stylu. W 2010 roku nagrał płytę "Cafe Brumba" z knajpowymi balladami, którą promował zapomniany przez wielu utwór "Piosenka dla mężatki". Nagły zwrot w stronę estetyki lo-fi i bluesowa w "Tribute to Georgie Buck", dał mu nominację do Fryderyków 2012. W międzyczasie wystąpił w telewizyjnym show Polsatu "Must be the music" - wykonanie utworu "Czarny Otello" zapewniło mu miejsce w półfinale. W 2016 roku wydał album „One Man Madness” . Tego samego roku w październiku premierę miała jego najnowsza płyta "W trawie. I inne jeszcze młode", której patronem został Program Trzeci Polskiego Radia.

 

Zapraszamy do posłuchania kompozycji Limboskiego pt. "W trawie":

https://www.youtube.com/watch?v=UpM8lZgnRCs

więcej na www.limboski.pl

 

W 2018 roku Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie obchodzi jubileusz 10-lecia działalności.


 

 

 

 

 


 

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie zapraszają na eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej, który odbędzie się w sali widowiskowej CKISE 26 kwietnia 2018r. o godz. 16:00.

 

REGULAMIN

Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i dziecięcych zespołów wokalnych, popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz wymiana doświadczeń wśród instruktorów.

W przeglądzie uczestniczyć mogą soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat. Decyduje rok urodzenia.

Wykonawcy rezentować mogą 2 piosenki w języku polskim dostosowane do ich wieku o łącznym czasie do 7 minut. Komisja oceniająca przegląd powiatowy, kwalifikuje 1 piosenkę do przeglądu wojewódzkiego.

 

Kryteria ocen:

- dobór repertuaru dostosowany do wieku wykonawcy,

- opracowanie muzyczne,

- ogólny wyraz artystyczny (wykonanie utworu i stylizacja, kontakt z publicznością)

 

Wokalistom powinien towarzyszyć akompaniament „na żywo", lub podkład muzyczny (półplayback) nagrany na opisanych płytach audio CD.

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie najniższego stopnia nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach.

Podczas przeglądu powiatowego komisja kwalifikuje max. 3 uczestników do przeglądu wojewódzkiego.

Na przeglądzie wojewódzkim  spośród laureatów nominowani zostaną soliści, zespoły  (bez  względu na kategorie) do konkursu „TALENT ROKU”, którego koncert galowy odbędzie się 16 czerwca 2018 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. (regulamin konkursu na www.zamek.szczecin.pl – ARA- Imprezy ARA – Talent Roku

 

Zgłoszenia do eliminacji powiatowych prosimy nadsyłać do dnia 19 kwietnia 2018r. do Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, ul. 1-go Maja 15, 78-200 Białogard. Osoba kontaktowa: Paweł Mielcarek, mail: p.mielcarek@bialogard.info

 

Terminy przeglądów:

- eliminacje powiatowe – 26.04.2018r. godz. 16:00; Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

- przegląd wojewódzki – 10.06.2018r. - Zamek  Książąt Pomorskich (organizator nie zapewnia instrumentu)

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeglądu wojewódzkiego.

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 (pieczątka instytucji delegującej)

 

K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A

dotyczy  przeglądów: muzycznych, tanecznych, teatralnych

 

Przegląd ARA:          POWIATOWY – MIEJSKI - WOJEWÓDZKI

 

1. Nazwa przeglądu .............................................................................................................................

2. Nazwa i rodzaj zespołu, chóru.........................................................................................................

  lub imię i nazwisko solisty................................................................................................................

3. Kategoria wiekowa :........................................(podać kat. zgodnie z regulaminem właściwego  przeglądu)

4. Placówka  patronująca (adres, tel. kontaktowy)...............................................................................

5. Adres  domowy, telefon: .................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    E-mail:……………………………………………………..

6. Nazwisko i imię instruktora (adres, tel. kontaktowy) .....................................................................

    .........................................................................................................................................................

7. Krótka charakterystyka zespołu lub solisty (np. rodzaj  uprawianej muzyki, tańca, osiągnięcia,

itp.) ......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

8. Ilość osób w zespole : .....................................................................................................................

(proszę załączyć listę wykonawców)

9. Repertuar (tytuł, autor, czas trwania)..............................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

10. Wymagania techniczne(nagłośnienie itp.) ....................................................................................

11.Czas potrzebny na montaż: ................................................

 

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przeglądu

 

 

Data: ...........................................                ………………………………….

  (podpis instruktora lub  wykonawcy)

 

                                                                                                                   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Przeglądu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.

 

 

……………………………………….

data i podpis uczestnika przeglądu   

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie zapraszają na eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, który odbędzie się w sali widowiskowej CKISE 26 kwietnia 2018r. o godz. 18:00.

 

 

REGULAMIN

 

Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i muzycznych zespołów estradowych i popularyzacja śpiewania piosenek.

W przeglądzie uczestniczyć mogą soliści, zespoły wokalne (do 9 osób), zespoły instrumentalne (poza rockowymi), zespoły wokalno-instrumentalne.

Kategorie wiekowe:

13-15 lat

16-18 lat

powyżej 19 lat

 

Wykonawcy przygotowują 2 utwory (dopuszczalne jest wykonanie 1 utworu w języku obcym). Do przeglądu wojewódzkiego kwalifikowany jest 1 utwór, wskazany przez komisję oceniająca przegląd powiatowy.

 

Kryteria ocen:

- repertuar

- opracowanie muzyczne

- poziom warsztatu wykonawczego

- kultura słowa i estetyka wizerunku

- ogólny wyraz artystyczny

 

Czas prezentacji - do 7 minut. Wokalistom powinien towarzyszyć akompaniament „na żywo", lub podkład muzyczny (półplayback) nagrany na opisanych płytach audio CD. 

 

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie najniższego stopnia nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach.

Podczas przeglądu powiatowego komisja kwalifikuje max. 3 uczestników do przeglądu wojewódzkiego.

Spośród laureatów przeglądu wojewódzkiego nominowani zostaną wykonawcy, zespoły (bez względu na kategorie) do konkursu „TALENT ROKU”, którego koncert galowy odbędzie się 18 czerwca 2017 w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Regulamin konkursu – www.zamek.szczecin.pl – ARA – Imprezy ARA – Talent Roku

Zgłoszenia do eliminacji powiatowych prosimy nadsyłać do dnia 19 kwietnia 2018r. do Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, ul. 1-go Maja 15, 78-200 Białogard. Osoba kontaktowa: Paweł Mielcarek, mail: p.mielcarek@bialogard.info

Terminy przeglądów:

 

- eliminacje powiatowe – 26.04.2018r. godz. 18:00; Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

- przegląd wojewódzki – 09.06.2018 r. - Zamek  Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeglądu wojewódzkiego.

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

(pieczątka instytucji delegującej)


K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A

dotyczy  przeglądów: muzycznych, tanecznych, teatralnych


Przegląd ARA:          POWIATOWY – MIEJSKI - WOJEWÓDZKI


1. Nazwa przeglądu .............................................................................................................................

2. Nazwa i rodzaj zespołu, chóru.........................................................................................................

  lub imię i nazwisko solisty................................................................................................................

3. Kategoria wiekowa :........................................(podać kat. zgodnie z regulaminem właściwego  przeglądu)

4. Placówka  patronująca (adres, tel. kontaktowy)...............................................................................

5. Adres  domowy, telefon: .................................................................................................................

    ..........................................................................................................................................................

    E-mail:……………………………………………………..

6. Nazwisko i imię instruktora (adres, tel. kontaktowy) .....................................................................

    .........................................................................................................................................................

7. Krótka charakterystyka zespołu lub solisty (np. rodzaj  uprawianej muzyki, tańca, osiągnięcia,

itp.) ......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

8. Ilość osób w zespole : .....................................................................................................................

(proszę załączyć listę wykonawców)

9. Repertuar (tytuł, autor, czas trwania)..............................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

    ..........................................................................................................................................czas.........

10. Wymagania techniczne(nagłośnienie itp.) ....................................................................................

11.Czas potrzebny na montaż: ................................................


 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przegląduData: ...........................................                ………………………………….

  (podpis instruktora lub  wykonawcy)

                   


                                                                                                                   

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Przeglądu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.……………………………………….

 

data i podpis uczestnika przeglądu   

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zaprasza na Koncert Charytatywny POLSKIEJ ORKIESTRY LEKARZY. 

Koncert odbędzie się 20 października o godz. 19:00 w sali widowiskowej CKiSE (wejście od ul. Grunwaldzkiej).

Szczegóły wkrótce


Stowarzyszenie Polska Orkiestra Lekarzy powstało w 2010 roku w Poznaniu. Obecnie w skład orkiestry wchodzi ponad 130 Muzyków: lekarzy, studentów uczelni medycznych oraz przyjaciół z całej Polski. Muzycy spotykają się 1-2 razy w roku celem wspólnego wykonania koncertu charytatywnego w jednym z miast Polski. Koncerty odbyły się m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Pile, Wrocławiu. 

 

Lekarze wchodzący w skład zespołu posiadają różne specjalności (internista, laryngolog, chirurg, chirurg dziecięcy, anestezjolog, chirurg naczyniowy, transfuzjolog, kardiolog, radiolog, hematolog, lekarz rodzinny, chirurg onkolog, neonatolog, lekarze dentyści, okulista, pediatra, lekarz medycyny ratunkowej, lekarze stażyści i wiele innych) oraz pochodzą z różnych miast Polski (Warszawa, Poznań, Gdańsk, Gdynia, Opole, Białystok, Kraków, Nowy Targ, Katowice, Gliwice, Wrocław, Szczecin, Piła, Ostrów Wlkp, Łódź, Olsztyn, Zielona Góra i inne). Jednocześnie oprócz wykonywania zawodu lekarza łączy ich jeszcze jedno - pasja wspólnego muzykowania. Każdy z członków orkiestry posiada umiejętność gry na instrumencie symfonicznym, a niektórzy z nich są dodatkowo absolwentami wyższych uczelni muzycznych i wykonują dwa zawody równocześnie. Lekarze wchodzący w skład zespołu uczestniczą często w analogicznych projektach w Europie i na świecie- są członkami Europejskiej Orkiestry Lekarzy i Światowej Orkiestry Lekarzy, grywając w najznakomitszych salach koncertowych Europy i Świata.

www.polskaorkiestralekarzy.pl

 

BIURO ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA POL W POZNANIU:

Elżbieta Czechowska - prezes POL
Grzegorz Matusiak - viceprezes POL
Agnieszka Góralska - członek Zarządu
Zuzanna Pytel - skarbnik
Paweł Mielcarek - koordynator i organizator koncertów