Przegląd prac artystów nieprofesjonalnych - wernisaż wystawy konkursowej

27.06.2019

ara NIEPORFESJONALNI - wystawa WEB.jpg

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie zapraszają artystów nieprofesjonalnych z powiatu białogardzkiego do wzięcia udziału w PRZEGLĄDZIE PRAC ARTYSTÓW NIEPROFESJONALNYCH 2019.

Wystawę można zwiedzać od 1 do 5 lipca 2019r. w Galerii Sztuki CKiSE w Białogardzie przy ul. 1 Maja 15.

 

REGULAMIN KONKURSU

Przegląd jest otwartą formą prezentacji twórczości osób dorosłych działających w amatorskich placówkach kulturalno-oświatowych zrzeszonych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Warunkiem uczestnictwa w przeglądzie jest wykonanie przez jednego autora z terenu powiatu białogardzkiego i zgłoszenie do 3 prac autorskich w technikach: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, rękodzieło, wykonanych w dowolnej technice, nie prezentowanych na dotychczasowych edycjach przeglądu.

Przegląd jest konkursem.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
- malarstwo, grafika, rysunek
- rzeźba,
- rękodzieło (z wyłączeniem wykonania haftem wzorów drukowanych)

Kryteria ocen:
- poziom i estetyka prac,
- technika,
- oryginalność,
- ogólny wyraz artystyczny

Organizatorzy przeglądów powiatowych kwalifikują ocenione komisyjnie prace do wystaw powiatowych wg. ustalonych terminów. Organizator powiatowy powoła jury do oceny ww. prac.

Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie, ul. 1-go Maja 15 w nieprzekraczalnym terminie do 14.06.2019r.

Każda praca powinna być oprawiona i przygotowana do ekspozycji.
Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 94 311 90 90.

W przeglądzie wykluczona jest fotografia i jej odmiany.

Prace nagrodzone i wyróżnione na wystawach powiatowych organizatorzy przesyłają na przegląd wojewódzki w terminie do dnia 31.07.2019r. na adres: Zamek Książąt Pomorskich ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, Dział Edukacji Artystycznej

Prace winny być opatrzone metryczkami, listą zbiorczą oraz protokołem z przeglądu powiatowego.
Etap wojewódzki zakończy się wystawą z udziałem prac nagrodzonych, wyróżnionych oraz zakwalifikowanych przez profesjonalne jury, na przeglądach powiatowych i miejskim Szczecin.

Wykonawca zakwalifikowany do przeglądu wojewódzkiego jest zobowiązany do udziału w tym przeglądzie. W przypadku rezygnacji z występu, na jego miejsce awansuje wytypowany przez organizatora wykonawca z tytułem wyróżnienia, który jednocześnie przejmuje tytuł laureata przeglądu.
Laureaci otrzymują statuetki i dyplomy.

Spośród laureatów przeglądu wojewódzkiego zostanie wybrana najlepsza praca (bez względu na kategorie) w konkursie „TALENT ROKU”, i nagrodzona kwotą pieniężną w wysokości 500 PLN.

Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny.

Jury zastrzega sobie prawo podziału nagród i wyróżnień.
Wystawa wojewódzka z wręczeniem laureatom nagród i dyplomów odbędzie się 6.08.2019 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.


Terminy wystaw:

Przegląd powiatu białogardzkiego:
01-05.07.2019r. - wystawa dostępna w Galerii Sztuki CKISE 

Przegląd wojewódzki – 6.08.-22.08.2019 r. – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70540 Szczecin

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca przeglądu wojewódzkiego.

------------------

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 

(pieczątka instytucji delegującej)

K A R T A     Z G Ł O S Z E N I A
dotyczy przeglądów: plastycznych

Przegląd ARA: POWIATOWY –  WOJEWÓDZKI

1. Nazwa przeglądu: WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PRAC ARTYSTÓW NIEPROFESJONALNYCH
2. Imię i nazwisko autora pracy plastycznej: ...……………………………………………………..
3. Kategoria wiekowa: ............………….............(podać kat. zgodnie z regulaminem właściwego przeglądu)
4. Adres domowy, telefon: .................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
E-mail:……………………………………………………..
5. Nazwisko i imię instruktora: (adres, tel. kontaktowy) ....................................................................
…..........................................................................................................................................................
6. Nazwa i adres jednostki patronującej: …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
7. Krótka charakterystyka (osiągnięcia)
.............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
8. Tytuł pracy, rodzaj – technika - ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….
Uwaga!
Wykonawca zakwalifikowany do przeglądu wojewódzkiego jest zobowiązany do udziału w tym przeglądzie. W przypadku rezygnacji z występu, na jego miejsce awansuje wytypowany przez organizatora wykonawca z tytułem wyróżnienia, który jednocześnie przejmuje tytuł laureata przeglądu.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przeglądu.


........................................... ………………………………….
(data) (podpis instruktora lub wykonawcy)

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jako administrator danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybienia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L2016, Nr 119, s. 1). Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamek Książąt Pomorskich (Polityka Prywatności) dostępna jest pod adresem: http://bip.zamek.szczecin.pl/35/71/obowiązek-informacyjny-rodo.html.


……………………………………….
data i podpis uczestnika przeglądu

 

 

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk