Wojewódzki Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych - el. powiatowe

09.05.2019

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zapraszają na eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych, który odbędzie się 20 maja 2019r. o godz. 18:30 w sali widowiskowej CKiSE (wejście od ul. Grunwaldzkiej).

REGULAMIN PRZEGLĄDU

• Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i muzycznych zespołów estradowych i popularyzacja śpiewania piosenek.

• W przeglądzie uczestniczyć mogą soliści, zespoły wokalne (do 9 osób), zespoły instrumentalne (poza rockowymi), zespoły wokalno-instrumentalne.
• Kategorie wiekowe:
13-15 lat
16-18 lat
powyżej 19 lat

• Wykonawcy przygotowują 2 utwory (dopuszczalne jest wykonanie 1 utworu w języku obcym). Do przeglądu wojewódzkiego kwalifikowany jest 1 utwór, wskazany przez komisję oceniająca przegląd powiatowy.

• Kryteria ocen:
- repertuar
- opracowanie muzyczne
- poziom warsztatu wykonawczego
- kultura słowa i estetyka wizerunku
- ogólny wyraz artystyczny

• Czas prezentacji - do 10 minut. Wokalistom powinien towarzyszyć akompaniament „na żywo", lub podkład muzyczny (półplayback) nagrany na opisanych płytach audio CD. Podkłady muzyczne proszę dostarczyć w formacie mp3 razem z kartą zgłoszenia.

• Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie najniższego stopnia nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach.
• Podczas przeglądu powiatowego komisja kwalifikuje max. 3 uczestników do przeglądu wojewódzkiego.
• Spośród laureatów przeglądu wojewódzkiego nominowani zostaną wykonawcy, zespoły (bez względu na kategorie) do konkursu „TALENT ROKU”, którego koncert galowy odbędzie się 15.06.2019r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Regulamin konkursu – www.zamek.szczecin.pl, zakładka ARA.
• Warunkiem udziału jest nadesłanie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia.
• Kryteria oceny:
Komisje oceniać będą prezentowane utwory wszystkich wykonawców
wg następujących kryteriów:
- repertuar
- opracowanie muzyczne
- poziom warsztatu wykonawczego
- kultura słowa i estetyka wizerunku
- ogólny wyraz artystyczny
• Przegląd jest konkursem. Werdykt jury jest ostateczny.
• Kolejność występowania uczestników zostanie ustalona przez Organizatora.

• Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
• Zgłoszenia do eliminacji powiatowych prosimy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2019r. do Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, ul. 1-go Maja 15, 78-200 Białogard. Osoba kontaktowa: Paweł Mielcarek, mail: p.mielcarek@bialogard.info
• Terminy przeglądów:

- eliminacje powiatowe – 20.05.2019r. godz. 18:30; Centrum Kultury i Spotkań Europejskich
w Białogardzie

- przegląd wojewódzki – 8.06.2019r. - Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeglądu wojewódzkiego.

-----------------

 

KARTA ZGŁOSZENIA


(pieczątka instytucji delegującej)

K A R T A    Z G Ł O S Z E N I A
dotyczy przeglądów: muzycznych, tanecznych, teatralnych

Przegląd ARA: POWIATOWY - WOJEWÓDZKI

1. Nazwa przeglądu: WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD SOLISTÓW I MUZ.ZESPOŁÓW ESTRADOWYCH
2. Nazwa i rodzaj zespołu, ……..........................................................................................................
lub imię i nazwisko solisty................................................................................................................
3. Kategoria wiekowa :........................................(podać kat. zgodnie z regulaminem właściwego przeglądu)
4. Placówka patronująca (adres, tel. kontaktowy)...............................................................................
5. Adres domowy, telefon: .................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
E-mail:……………………………………………………..
6. Nazwisko i imię instruktora (adres, tel. kontaktowy) .....................................................................
.........................................................................................................................................................
7. Krótka charakterystyka zespołu lub solisty (np. rodzaj uprawianej muzyki, tańca, osiągnięcia,
itp.) ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
8. Ilość osób w zespole : .....................................................................................................................
(proszę załączyć listę wykonawców)
9. Repertuar (tytuł, autor, czas trwania)..............................................................................czas.........
..........................................................................................................................................czas.........
..........................................................................................................................................czas.........
..........................................................................................................................................czas.........
..........................................................................................................................................czas.........
10. Wymagania techniczne(nagłośnienie itp.) ....................................................................................
11.Czas potrzebny na montaż: ................................................

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przeglądu


Data: ........................................... ………………………………….
(podpis instruktora lub wykonawcy)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Przeglądu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.


……………………………………….
data i podpis uczestnika przeglądu

 

KARTA DOSTĘPNA TAKŻE W BIURZE CKISE.

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk