Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej - el. powiatowe

09.05.2019

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zapraszają na eliminacje powiatowe Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej, który odbędzie się 20 maja 2019r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej CKiSE (wejście od ul. Grunwaldzkiej).

 

REGULAMIN PRZEGLĄDU

• Celem przeglądu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i dziecięcych zespołów wokalnych, popularyzacja śpiewania piosenek wśród dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz wymiana doświadczeń wśród instruktorów.

• W przeglądzie uczestniczyć mogą soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne w dwóch kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat. Decyduje rok urodzenia. 

• Wykonawcy prezentować mogą 2 piosenki w języku polskim dostosowane do ich wieku o łącznym czasie do 10 minut. Komisja oceniająca przegląd powiatowy, kwalifikuje 1 piosenkę do przeglądu wojewódzkiego. 

• Kryteria ocen: 

- dobór repertuaru dostosowany do wieku wykonawcy,
- opracowanie muzyczne,
- ogólny wyraz artystyczny (wykonanie utworu i stylizacja, kontakt z publicznością) 

• Wokalistom powinien towarzyszyć akompaniament „na żywo", lub podkład muzyczny (półplayback) nagrany na opisanych płytach audio CD. 

• Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie najniższego stopnia nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach. 

• Podczas przeglądu powiatowego komisja kwalifikuje max. 3 uczestników do przeglądu wojewódzkiego.

• Na przeglądzie wojewódzkim spośród laureatów nominowani zostaną soliści, zespoły (bez względu na kategorie) do konkursu „TALENT ROKU”, którego koncert galowy odbędzie się 15 czerwca 2019r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. (regulamin konkursu na www.zamek.szczecin.pl – ARA- Imprezy ARA – Talent Roku 

• Zgłoszenia do eliminacji powiatowych prosimy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2019r. do Centrum Kultury i Spotkań Europejskich, ul. 1-go Maja 15, 78-200 Białogard. Osoba kontaktowa: Paweł Mielcarek, mail: p.mielcarek@bialogard.info 

• Terminy przeglądów: 

- eliminacje powiatowe – 20.05.2019r. godz. 16:00; Centrum Kultury i Spotkań Europejskich
w Białogardzie 

- przegląd wojewódzki – 9.06.2019r. - Zamek Książąt Pomorskich
(organizator nie zapewnia instrumentu) 

• Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeglądu wojewódzkiego.

----------------------

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 


K A R T A     Z G Ł O S Z E N I A
dotyczy przeglądów: muzycznych, tanecznych, teatralnych

Przegląd ARA: POWIATOWY - WOJEWÓDZKI

1. Nazwa przeglądu: WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ
2. Nazwa i rodzaj zespołu, ……..........................................................................................................
lub imię i nazwisko solisty................................................................................................................
3. Kategoria wiekowa :........................................(podać kat. zgodnie z regulaminem właściwego przeglądu)
4. Placówka patronująca (adres, tel. kontaktowy)...............................................................................
5. Adres domowy, telefon: .................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
E-mail:……………………………………………………..
6. Nazwisko i imię instruktora (adres, tel. kontaktowy) .....................................................................
.........................................................................................................................................................
7. Krótka charakterystyka zespołu lub solisty (np. rodzaj uprawianej muzyki, tańca, osiągnięcia,
itp.) ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
8. Ilość osób w zespole : .....................................................................................................................
(proszę załączyć listę wykonawców)
9. Repertuar (tytuł, autor, czas trwania)..............................................................................czas.........
..........................................................................................................................................czas.........
..........................................................................................................................................czas.........
..........................................................................................................................................czas.........
..........................................................................................................................................czas.........
10. Wymagania techniczne(nagłośnienie itp.) ....................................................................................
11.Czas potrzebny na montaż: ................................................

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przeglądu


Data: ........................................... ………………………………….
(podpis instruktora lub wykonawcy)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Przeglądu oraz w celach promocji przedsięwzięcia.


……………………………………….
data i podpis uczestnika przeglądu

 

KARTA ZGŁOSZENIA DOSTĘPNA TAKŻE W BIURZE CENTRUM KULTURY I SPOTKAŃ EUROPEJSKICH.

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk