64. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora - el. powiatowe

13.03.2019

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich oraz Amatorski Ruch Artystyczny Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zapraszają dzieci do wzięcia udziału w eliminacjach powiatowych Powiatu Białogardzkiego - 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora.

Eliminacje powiatowe odbędą się 13 marca 2019r. o godz. 12:00 w sali kameralnej CKiSE w Białogardzie (wejście od ul. Grunwaldzkiej).

64. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI, POEZJI ŚPIEWANEJ I TEATRU JEDNEGO AKTORA

Warunki uczestnictwa

Konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Warunkiem uczestnictwa jest:

- zgłoszenie do 28 lutego udziału w przeglądzie stopnia miejskiego (Miasto Białogard) poprzez złożenie dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia, a po eliminacjach miejskich zgłoszenie do dnia 11 marca 2019r. w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie udziału w eliminacjach powiatowych - przygotowanie interpretacji nie prezentowanego wcześniej repertuaru.

 

Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego nie może być zmieniany w dalszych eliminacjach.Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

Konkurs prowadzony jest w formie czterech turniejów.

 

TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego występują w dwóch kategoriach:

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

dorosłych

 

Repertuar

Repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach w tym obowiązkowo jeden utwór pisany prozą.

Uczestnicy zgłaszają do prezentacji 2 utwory (wiersz i prozę). Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.

 

U W A G A:

Przeglądy środowiskowe powinny odbywać się w każdej jednostce administracyjnej (gmina, miasto-gmina, miasto).

Organizatorami są domy, kluby i ośrodki kultury, natomiast w gminach nieposiadających tych placówek – placówki oświatowe.

Tematykę 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego określa regulamin wydany przez Zarząd Główny TKT (http://www.tkt.art.pl/).

 

TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Wykonawca jest solistą.

3. Repertuar obejmuje:

3 utwory śpiewane

1 utwór recytowany

4. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:

wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub w prasie literackiej; nie może to być znany tekst ze znaną muzyką, tzw. standard gatunku

uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

5. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie trzeci z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.

6. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument, mały zespół muzyczny (do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

7. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.

 

TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

uczestnicy turnieju występują bez podziału na kategorie.

uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.

 

Turniej Teatrów Jednego Aktora jest przeglądem dorobku i osiągnięć wykonawców poszukujących indywidualnych form wypowiedzi artystycznej, będących wyrazem osobistego zaangażowania w istotne problemy współczesności, kontynuowaniem sztuki narodowej, ludowej i regionalnej – łącznie ze zwyczajami, obrzędami, podaniami, klechdami – zawierającymi elementy teatru. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć30 minut.

 

WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

 

Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów).

Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.

 

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łącznie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje musza jednak wychodzić od słowa, być próba jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

 

U W A G A:

Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę w poszczególnych turniejach może spowodować pominięcie go w ocenie przez Sąd Konkursowy.

 

Do przeglądu finałowego (wojewódzkiego) jury kwalifikuje: 2 uczestników

z Turnieju Recytatorskiego, 2 z Poezji Śpiewanej, 1 z Teatru Jednego Aktora

i 1 z Turnieju Wywiedzione ze Słowa.

 

 

Komisja wojewódzka kwalifikuje do dalszych etapów Konkursu laureatów poszczególnych Turniejów w liczbie określonej przez ZG TKT regulaminem.

 

Kryteria oceny:

 

Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:

W Turnieju Recytatorskim:

* dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do

możliwości wykonawczych uczestnika),

* interpretacja utworów,

* kultura słowa,

* ogólny wyraz artystyczny.

W Turnieju Wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględniają ponadto:

* celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku,

elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację,

* kompozycję sceniczną występu.

W Turnieju Teatrów Jednego Aktora Sądy Konkursowe uwzględniają również:

* opracowanie dramaturgiczne,

* opracowanie reżyserskie,

*realizację programu (scenografia, muzyka, kompozycja gestu i ruchu

scenicznego).

W Turnieju Poezji Śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględniają także:

* zgodność muzyki z charakterem wiersza,

* muzykalność i warunki głosowe wykonawcy,

* wartości artystyczne muzyki.

Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Sądu Konkursowego – wszystkich uczestników przeglądu.

Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Sądu Konkursowego. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego.

Decyzja Sądu jest ostateczna!

Sąd Konkursowy ma obowiązek uzasadnienia werdyktu ogólnego.

Uczestnicy mają prawo do zwracania się do Sądu Konkursowego o uzasadnienie oceny swojej prezentacji – w dniach trwania przeglądu.

Wykonawca zakwalifikowany do przeglądu wojewódzkiego jest zobowiązany do udziału w tym przeglądzie. W przypadku rezygnacji z występu, na jego miejsce awansuje wytypowany przez organizatora wykonawca z tytułem wyróżnienia, który jednocześnie przejmuje tytuł laureata przeglądu.

Laureaci zakwalifikowani do Finałów Ogólnopolskich obowiązkowo potwierdzają swój udział w finałach do organizatora wojewódzkiego (Dział Edukacji Artystycznej Zamku) w terminie do 22 maja 2019 W przypadku rezygnacji z udziału w Finale Ogólnopolskim, organizator wytypuje kolejnego laureata.

 

Finały Ogólnopolskie:

- Turniej Recytatorski i Wywiedzione ze Słowa - 12 – 15 czerwca 2019 r. w Ostrołęce,

- Teatr Jednego Aktora - 20 – 22 czerwca 2019 r. w Słupsku,

- Poezja Śpiewana - 5 – 8 czerwca 2019 r. we Włocławku.

Szczegółowe informacje dotyczące finałów ogólnopolskich będą podane na stronie www.tkt.art.pl

 

Termin zakończenia przeglądów powiatowych – 2 TYGODNIE PRZED PRZEGLĄDAMI FINAŁOWYMI (do dnia 13.04.2019 r.)

U w a g a: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń uczestników NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE przez organizatora wojewódzkiego i odsyłane do organizatorów szczebla niższego.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów przeglądów wojewódzkich.

 

KARTY ZGŁOSZENIA DO NABYCIA W BIURZE CKISE (UL. 1 MAJA 15) BĄDŹ MAILOWO. SZCZEGÓŁY POD NUMEREM TELEFONU: 94 311 90 90.

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk