Mały Konkurs Recytatorski - el. miejskie (m.Białogard)

07.03.2019

Centrum Kultury i Spotkań Europejskich oraz Amatorski Ruch Artystyczny Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zapraszają dzieci do wzięcia udziału w eliminacjach miejskich dla Miasta Białogard Małego Konkursu Recytatorskiego.

Eliminacje miejskie odbędą się 7 marca 2019r. o godz. 10:00 w sali kameralnej CKiSE w Białogardzie (wejście od ul. Grunwaldzkiej).

REGULAMIN

 I

1. Konkurs jest imprezą otwartą.

2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie we właściwym terminie udziału w przeglądzie stopnia najniższego, oraz przygotowanie odpowiedniego repertuaru – zgłoszenia do eliminacji dla Miasta Białogard do dnia 28 lutego 2019 roku w siedzibie CKiSE w Białogardzie; zgłoszenia do eliminacji powiatowych do dnia 4 marca 2019 roku w siedzibie CKiSE w Białogardzie. Eliminacje gminne (przedpowiatowe) należy przeprowadzić w placówkach do dnia 27 lutego 2019r.

3. Zgłoszenie do konkursu odbywa się przez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia we właściwej placówce kulturalno-oświatowej.

 

U W A G A: Nieczytelne i źle wypełnione karty zgłoszeń nie będą przyjmowane przez organizatora szczebla wojewódzkiego. Karta musi zawierać: dokładny adres (z telefonem) wykonawcy lub instytucji patronującej oraz repertuar i czas trwania prezentacji (max. 7 minut).

 

4. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów.

a) środowiskowe – w szkołach, placówkach kulturalnych i oświatowych,

b) przeglądy dzielnicowe dla miasta Szczecina, gminne dla uczestników z terenu

województwa zachodniopomorskiego,

c) przeglądy powiatowe i miejski dla Szczecina,

d) przegląd wojewódzki.

5. Organizator eliminacji szczebla najniższego ma obowiązek przekazania instruktorom i osobom zainteresowanym wzór karty zgłoszenia, a także sprawdzenia prawidłowości jej wypełnienia. Obowiązujący wzór karty zgłoszenia do Małego Konkursu Recytatorskiego do pobrania na stronie: www.zamek.szczecin.pl zakładka Imprezy ARA lub w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.

6. Organizator przeglądu powiatowego lub dzielnicowego określa maksymalną ilość wykonawców zakwalifikowanych z eliminacji środowiskowych, gminnych i miejsko-gminnych. Z przeglądów dzielnicowych do miejskiego Komisja kwalifikuje taką ilość wykonawców, jaką określi organizator przeglądu miejskiego. Do przeglądu powiatowego komisja gminna i miejska może premiować maksymalnie 3 osoby bez względu na kategorię wiekową.

Do przeglądu wojewódzkiego Komisja szczebla powiatowego kwalifikuje łącznie 3 osoby
(bez względu na kategorię), a ze szczebla miejskiego (Szczecin) po 3 osoby z każdej kategorii.

7. Repertuar zgłoszony w karcie uczestnictwa nie może być zmienionyw dalszych eliminacjach. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję.

 

II

Uczestnicy konkursu występują w trzech kategoriach wiekowych:

kat. I - dzieci klas I - III

kat. II - dzieci klas IV – VI

kat. III - dzieci klas VII, VIII i szkół gimnazjalnych

2. Repertuar uczestników obejmuje dwa wiersze z publikowanej literatury dziecięcej dla recytatorów klas I – III, wiersz i prozę dla recytatorów klas IV - VI i gimnazjów.

Łączny czas wykonania repertuaru nie może przekraczać 7 minut.

Ewidentne przekroczenie czasu prezentacji spowoduje jej przerwanie co jest równoznaczne z dyskwalifikacją uczestnika.

 

III

1. Do oceny prezentacji konkursowych organizator eliminacji powoła Komisję po uzgodnieniu z Zamkiem.

2. W skład Komisji wchodzą fachowcy z dziedziny recytacji, literatury, reżyserii oraz pedagodzy posiadający bogate doświadczenia w pracy w ruchu amatorskim.

3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów, ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika oraz wieku),

- interpretacja utworów,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

4. Podstawą do sformułowania werdyktu jest wysłuchanie przez każdego członka Komisji – wszystkich uczestników przeglądu.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

6. Każdy uczestnik może wystąpić tylko 1 raz w obecnej edycji konkursu.

7. Organizatorzy przeglądów wszystkich stopni mają obowiązek przygotowania zajęć metodycznych dla uczestników i instruktorów w czasie trwania przeglądu(m.in. warsztaty, konsultacje).

8. Warunki organizacyjne określa bezpośredni organizator poszczególnych eliminacji (np. Akredytacja).

 

 IV

Organizatorzy, miejsca i terminy przeglądów:

- eliminacje dla Miasta Białogard: 7 marca 2019r., godz. 10:00, CKiSE,

- przeglądy powiatowe – Powiat Białogardzki: CKiSE, 13 marca 2019r., godz. 10:00;

- przegląd wojewódzki – 6-7 kwietnia 2019r. – Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie

 

UWAGA: W celu stworzenia jak najlepszej organizacji przeglądu wojewódzkiego, protokół wraz z kartami zgłoszeń zakwalifikowanych uczestników należy przesłać do organizatora 2 tygodnie przed terminem przeglądu wojewódzkiego.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA:

(pieczątka instytucji delegującej)

 

KARTA ZGŁOSZENIA

DO MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

(prosimy o wypełnienie kart pismem drukowanym)

 

Województwo: ................................................... Miejscowość: .........................................................

1. Imię i nazwisko recytatora: .............................................................................................................

2. Adres domowy z telefonem: ...........................................................................................................

3. Instytucja patronująca: (adres z telefonem) .....................................................................................

E-mail: ...……………………………………………………..

4. Kategoria wiekowa:

a) kl. I – III

b) kl. IV – VI

c) kl. VII-VIII i gimnazja

(niepotrzebne skreślić)

5. Repertuar: (w kolejności prezentowanych utworów)

1. .......................................................................................................................czas ...........................

2. .......................................................................................................................czas ...........................

Przypominamy, że w przypadku kategorii wiekowej I – III obowiązują dwa utwory poetyckie.

6. Imię i nazwisko instruktora .............................................................................................................

tel. kontaktowy: .........................................

U w a g a:

Dla każdego recytatora obowiązuje osobna karta zgłoszenia.

Do konkursu nie będą przyjmowani recytatorzy zgłoszeni na kartach ZBIOROWYCH !!!

U w a g a:

Wykonawca zakwalifikowany do przeglądu wojewódzkiego jest zobowiązany do udziału w tym przeglądzie. W przypadku rezygnacji z występu, na jego miejsce awansuje wytypowany przez organizatora wykonawca z tytułem wyróżnienia, który jednocześnie przejmuje tytuł laureata przeglądu.

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem przeglądu.

 

......................................................... ....................................................

podpis instruktora lub opiekuna podpis uczestnika przeglądu

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie jako administrator danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybienia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L2016, Nr 119, s. 1). Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamek Książąt Pomorskich (Polityka Prywatności) dostępna jest pod adresem: http://bip.zamek.szczecin.pl/35/71/obowiązek-informacyjny-rodo.html.

 

 

……..……………………………………….

data i podpis uczestnika przeglądu

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk