Regulamin

Regulamin Kina CENTRUM
w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie

Regulamin określa zasady korzystania z Kina CENTRUM w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym obiekcie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Wstęp do Sali Kinowej – jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.

2. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Sali Kinowej zabrania się: 

a. Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.)

DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.

b. Korzystania z telefonów komórkowych, prowadzenia rozmów telefonicznych.

c. Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.

d. Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu lub uczestniczenie w imprezie.

 

3. Zabrania się wnoszenia na salę kinową artykułów spożywczych zakupionych poza bufetem Kina Centrum.

4. Za rzeczy pozostawione w Sali Kinowej, Centrum Kultury i Spotkań Europejskich nie ponosi odpowiedzialności.

5. Wszelkie dokonane przez widza zniszczenia lub uszkodzenia będą zgłaszane na Policję. 

6. Centrum Kultury i Spotkań Europejskich zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru Kina Centrum w Białogardzie. Informacja o zmianie repertuaru i godzinach seansów każdorazowo publikowana będzie na stronie internetowej www.kultura.bialogard.info/ckise/kino-centrum/ oraz na plakatach w siedzibie Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.

 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

1. Rezerwacji miejsc można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 94 311 90 90, kom. 885 85 65 65 lub osobiście w Kasie Kina z wyprzedzeniem do 10 dni.

2. Rezerwację na seanse filmowe można unieważnić telefonicznie lub w Kasie Kina podając nazwisko.

3. Kasa Kina - czynna jest na 45 minut przed pierwszym, zaplanowanym w danym dniu, seansem oraz w biurze przy ul. 1-go Maja 15 w godzinach pracy biura Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.

4. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać najpóźniej do 15 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, w przeciwnym razie rezerwacja ta zostanie anulowana.

5. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu.

6. Zwrot za bilety na seans filmu jest możliwy tylko za okazaniem paragonu potwierdzającego zakup biletu oraz ważnego biletu wstępu.

7. Kasa Kina jest zamykana 15 minut po rozpoczęciu seansu.

8. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup od 20 osób.

9. Dzieci do lat 4 wchodzą na seans bezpłatnie, pod opieką osoby dorosłej i mogą zająć miejsce na kolanach osoby dorosłej.

10. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od liczby osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:

a. Wiek wczesnoszkolny i przedszkolny: grupa 20 podopiecznych do 10 roku życia – do 3 opiekunów.

b. Wiek szkolny: grupa 20 podopiecznych od 10 do 19 roku życia – do 2 opiekunów,

c. Grupy zorganizowane pozaszkolne: grupa 20 podopiecznych 1 opiekun.

 

11. Bilety należy zachować do końca trwania seansu.

12. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących szczególnych przypadkach:

a. Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do jej wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem KONTRAHENTÓW Centrum Kultury i Spotkań Europejskich,

b. W przypadku, gdy KLIENT jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy

sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych KLIENTÓW.

c. Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie, chyba, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego lub opiekun prawny wyrazi w obecności kasjera zgodę na uczestniczenie nieletniego podopiecznego w seansie lub wydarzeniu.

d. Sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.

 

13. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej,

na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:

 

a. KLIENT chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nie leżących po stronie Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.

b. KLIENT chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Centrum Kultury i Spotkań Europejskich.

c. KLIENT chce dokonać zwrotu biletów później niż 24 h przed imprezą, na którą bilet został sprzedany.

 

14. Na projekcje filmów obowiązują ceny biletów:

a. Normalny 2D: 18 zł.

b. Ulgowy 2D: 16 zł. - bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się (do 25 roku życia) oraz posiadającym ważne legitymacje ulgowe (emeryta, rencisty, kombatanta wojennego)

c. Zbiorowy 2D: 13 zł. - (bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup od 20 osób na seanse do godziny 15:00).

d. Normalny 3D: 21 zł

e. Ulgowy 3D: 18 zł - bilet ulgowy przysługuje osobom uczącym się (do 25 roku życia) oraz posiadającym ważne legitymacje ulgowe (emeryta, rencisty, kombatanta wojennego)

f. Zbiorowy 3D: 15 zł - (bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup od 20 osób na seanse do godziny 15:00).

 

Jednocześnie informujemy, iż ww. ceny biletów na projekcje filmów mogą ulec zmianie.

  

1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do dyrektora Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie, z siedzibą przy ul. 1 Maja 15.

2. Zakup biletu na seanse i imprezy organizowane w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu przez KLIENTA.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2019 r.

© Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie. Wykonanie: Strony internetowe SłupskStrony www Słupsk